УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЕКТАМИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-професійна /освітньо-наукова програми: без обмежень
Статус: дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2-й рік, 3-й семестр
Викладацький склад: Бережна Г.В., кандидатка економічних наук, доцентка
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних знань та формування цілісного уявлення щодо процесів ініціації, планування, виконання, контролю, моніторингу, оцінки ефективності та завершення освітніх проєктів з використанням стандартів, методів, інструментів проєктного менеджменту.

Завдання навчальної дисципліни: оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями, які відображають зміст, структуру та методологію розроблення й управління освітніми проєктами; формування певних вмінь та навичок для вирішення освітніх проблем і реалізації освітніх ініціатив за допомогою проєктних технологій.

Зміст дисципліни. Поняття проєкту. Життєвий цикл освітнього проєкту. Розробка освітнього проєкту. Логічна матриця освітнього проєкту. Форми і джерела фінансування освітніх проєктів. Реалізація освітнього проєкту. Моніторинг та оцінювання освітнього проєкту. Життєздатність результатів освітнього проєкту. Проєктування розвитку освітнього закладу. Побудова стратегічних партнерств задля стійкого розвитку інституції та успішного залучення фінансування.

Обсяг курсу: 90 годин (3 кредити)

Форма підсумкового контролю: залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЕКТАМИ»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЕКТАМИ»