Управління проєктами місцевого розвитку

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-професійна /освітньо-наукова програми: без обмежень
Статус: дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2-й рік, 3-й семестр
Викладацький склад: Букорос Т.О., кандидатка політичних наук, доцентка; Бережна Г.В., кандидатка економічних наук, доцентка
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: набуття здобувачами вищої освіти знань та оволодіння техніками й методами управління проєктами для реалізації стратегій сталого розвитку громад.

Завдання навчальної дисципліни: оволодіння здобувачами вищої освіти знань щодо особливостей ініціювання, розробки та реалізації проєктів місцевого розвитку, їх зв’язку зі стратегічними та програмними документами громади, життєвого циклу проєкту та визначення потреб-вимог зацікавлених сторін з урахуванням ризиків та обмежень проєкту, проєктного аналізу та його застосування для проєктів місцевого розвитку, визначення основних видів діяльності за проєктом та їх співвідношення із цілями проєкту, видів результатів проєкту та забезпечення сталості-життєздатності проєкту, запровадження гендерного підходу в проєкти та врахування інтересів різних груп зацікавлених сторін, презентації результатів проєкту.

Зміст дисципліни. Характеристика проєктів місцевого розвитку. Управління проєктним циклом. Мобілізація ресурсів для реалізації проєктів місцевого розвитку: міжнародна технічна допомога. Як вибрати ідею для проєкту місцевого розвитку. Особливості підготовки проєктної заявки. Що варто знати про впровадження проєктів місцевого розвитку з грантовим фінансуванням. Особливості підготовки проєктів до Державного фонду регіонального розвитку. Забезпечення сталості проєктів місцевого розвитку. Проєктний офіс/проєктний відділ в громаді. Агенції регіонального розвитку. Запровадження гендерного підходу на всіх стадіях життєвого циклу проєкту місцевого розвитку.

Обсяг курсу: 90 годин (3 кредити)

Форма підсумкового контролю: залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Управління проєктами місцевого розвитку»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Управління проєктами місцевого розвитку»