УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Рівень вищої освіти:

  • другий (магістерський)
  • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2-й рік навчання 

Викладацький склад:

  • Н. Г. Діденко, д. держ. упр, професор; професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
  • Г. В. Бережна к.е.н., доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мова викладання: українська

Метою навчальної дисципліни єзасвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо використання методів та інструментарію проєктного менеджменту в сфері публічного управління та адміністрування.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • засвоєння сутності та основних завдань управління проєктами; методичних основ планування і контролю проєкту; базових засад створення організаційної структури проєкту; теоретичних основ управління проєктним циклом в публічній сфері;
  • оволодіння навичками та уміннями використовувати основні інструменти проєктного циклу; здійснювати розроблення та управління проєктами у публічній сфері;
  • формування вмінь розробки і реалізації соціальних, інфраструктурних та інвестиційних проєктів розвитку територій.

Зміст дисципліни. Проєктний підхід, його місце і роль в публічному управлінні та реалізації стратегій розвитку територій. Методологія управління проєктами в публічній сфері. Основні поняття проєктного підходу та оцінювання ефективності проєктів в публічній сфері. Адміністрування проєктів і програм у публічній сфері на національному, регіональному, місцевому рівнях. Проєктний аналіз та прийняття рішень. Основні форми організаційної структури проєктів. Інструменти управління проєктом. Управління ризиками проєктів

Обсяг курсу –90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ  СФЕРІ»