ВІДКРИТЕ ВРЯДУВАННЯ: МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Рівень вищої освіти:

 • другий (магістерський)
 • третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: ВК  – дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: І, ІІ рік навчання
Викладацький склад: А.В. Шмагун, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Метою вивчення дисципліни є формування у слухачів необхідних знань щодо побудови та функціонування системи відкритого врядування, вмінь та навичок використовувати ці знання у практичній діяльності.

Основними завданнями навчальної дисципліни є: надання систематизованих знань щодо принципів, підходів та моделей відкритого врядування, сформувати уміння і навичкивпровадження механізмів відкритого врядування у сучасних суспільних умовах.

Для поглиблення нормативного змісту підготовки здобувачі вищої освіти під час опанування дисципліни будуть::

знати: 

 • організацію групових форм внутрішньо організаційної комунікації;
 • основні поняття щодо відкритого врядування;
 • теоретичні засади побудови та функціонування системи відкритого врядування, основні тенденції його розвитку;
 • підходи, моделі та механізми взаємодії держави, бізнесу та громадськості у системі відкритого врядування;
 • принципи, методи та особливості побудови і функціонування органів публічної влади на засадах відкритого врядування;

вміти:

 • аналізувати та оцінювати державну комунікативну політику;
 • аналізувати діяльність органів публічної влади та визначати проблеми впровадження принципів і підходів відкритого врядування;
 • застосовувати сучасні форми та методи співпраці органів публічної влади з бізнес-структурами;
 • комплексно використовувати методи та механізми консультацій органів публічної влади з громадськістю, активної участі громадян у процесах публічного управління;
 • розробляти рекомендації щодо впровадження управління, орієнтованого на результат, в органах публічної влади;
 • визначати напрями удосконалення кадрового забезпечення органів публічної влади для впровадження відкритого врядування.

Зміст дисципліни.

Поняття відкритого врядування як інноваційної концепції публічного управління. Пов’язані поняття (суспільно-владна взаємодія, прозорість діяльності органів публічної влади, державно-громадські консультації, електронний бізнес, електронна комерція, краудсорсинг, мережеве управління, публічні послуги тощо). Зв’язок відкритого та електронного врядування. Історичні витоки концепції відкритого врядування. Міжнародна організація "Партнерство відкритого уряду", нормативна база її діяльності. Принципи побудови системи відкритого врядування. Основні підходи відкритого врядування (інформа­ційний, корпоративний, мережевий, соціальний), їх загальна характеристика. Основні тенденції розвитку відкритого врядування у світі. Нормативно-правова база та проблеми впровадження відритого врядування в Україні.

Закон про доступ до публічної інформації як базовий компонент інформування бізнесу та громадськості про діяльність органів публічної влади. Інтегровані веб-портали та бази даних органів публічної влади з доступом через Інтернет. Оприлюднення органами публічної влади широкого кола інформаційних продуктів у електронному вигляді. Системи електронних розсилок та оповіщень. Формування тематичних рубрик та створення пошукових систем на веб-порталах органів публічної влади. Забезпечення розвитку і державне регулювання електронного бізнесу та електронної комерції. Запровадження електронних систем державних закупівель. Нові механізми інформаційного супроводу підприємницької діяльності та консультування підприємців з боку державних структур. Розробка стандартів надання публічних послуг, використання хартій громадян (споживачів). Система "єдиного вікна". Центри надання публічних послуг. Технології надання електронних послуг. Лобізм в органах публічної влади, public relations таgovernment relations. Використання аутсорсингу в управлінських процесах. Публічно-приватне партнерство у вирішенні суспільних проблем. Поняття та принципи участі громадськості у виробленні та реалізації політики на державному та місцевому рівнях. Консультації між органами публічної влади, громадськими організаціями та громадянами. Електронні поштові скриньки та сторінки коментарів на веб-порталах органів публічної влади. Системи електронних звернень, зокрема до парламенту. Громадські комітети. Організація онлайн-консультацій та дискусій. Блоги для розміщення і оцінювання ідей та пропозицій. Поняття активної участі громадськості в публічному управлінні та засадах партнерства з органами влади. Громадські форуми. Діалогові процеси. Краудсорсинг для залучення громадян до вирішення державних завдань. Поняття громадського контролю за діяльністю владних інститутів. Суб’єкти, процес та методологія громадського контролю. Громадський моніторинг. Громадська експертиза. Громадський аудит. Громадське розслідування.

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «ВІДКРИТЕ ВРЯДУВАННЯ: МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ»