Актуальні проблеми організаційної та економічної психології

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітньо-наукова програма:Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньо-наукової програми: дисципліна вільного вибору аспіранта
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач   Л.М.Карамушка, д. психол. наук, професор, професор кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО»

Мета вивчення: розвиток здатності проводити дослідження на відповідному рівні на основі системного наукового світогляду (ЗК1), виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні організаційно-психологічні та психолого-економічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (СК1).

Заплановані результати навчання:

  1. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогнозувати значущі організаційно-психологічні та психолого-економічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6)/
  2. Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-дослідницькі проекти у різних сферах суспільного життя, включаючи власні дослідження (РН3)/
  3. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої професійні можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації й професійної мобільності (РН9)/

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Предмет, завдання  та методи  організаційної та економічної психології

Тема 1. Предмет і завдання організаційної психології

Тема 2.Предмет і завдання економічної психології

Тема 3. Методи організаційної та економічної  психології

Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми організаційно психології

Тема 4. Психологія управлінської діяльності менеджерів  та   формування команд в організації

Тема 5. Психологія управління змінами та організаційного розвитку

Тема 6. Психологічні особливості ділового спілкування та   організаційних конфліктів

Змістовий модуль 3. Актуальні проблеми економічної психології

Тема 7. Психологічні аспекти макроекономіки

Тема 8. Психологічні аспекти мікроекономіки

Форма підсумкового контролю – залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми організаційної та економічної психології»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Актуальні проблеми організаційної та економічної психології»