Актуальні проблеми соціальної психології

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітньо-наукова програма:Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньо-наукової програми: дисципліна вільного вибору аспіранта
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, IV
Викладач   Бондарчук О.І. д.психол.н., професор, зав. кафедри психології управління

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності проводити дослідження на відповідному рівні на основі системного наукового світогляду (ЗК1), виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні проблеми , чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (СК1).

Заплановані результати навчання:

  1. Уміти здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел на основі сучасних методологій наукової діяльності та інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій (РН1).
  2. Уміти полілогічно взаємодіяти із широкою науковою спільнотою та громадськістю з проблематики дослідження (РН4).

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика проблем сучасної соціальної психології

Тема 1. Соціальна психологія в умовах невизначеності

Тема 2. Методологічні засади соціально-психологічного дослідження

Змістовий модуль 2. Соціально-психологічні проблеми особистісного, соціального

та організаційного розвитку

Тема 3. Особистість та її розвиток у соціально-психологічному вимірі

Тема 4. Розвиток особистості у малих і великих соціальних групах

Тема 5. Соціально-психологічний вплив у масових комунікаціях.

Форма підсумкового контролю – залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми соціальної психології»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Актуальні проблеми соціальної психології»