Експериментальний метод у психології

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітня програма: Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньої програми: нормативна, професійної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач   О. І. Бондарчук, д. психол. наук, професор, завідувач кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО»

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності проводити психологічні дослідження на відповідному рівні на основі системного наукового світогляду (ЗК1), здатність генерувати нові ідеї (креативність), розробляти та реалізувати інноваційні проекти, включаючи власні дослідження (ЗК3), виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (СК1).

Заплановані результати навчання:

  1. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6);
  2. Знати та переосмислювати існуючі та / або створювати (за потреби) нові теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження (РН2);
  3. Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-дослідницькі проекти у різних сферах суспільного життя, включаючи власні дослідження (РН3);
  4. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8).

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Зміст і складові експериментального методу в психологічному дослідженні

Тема 1. Експериментальний метод у системі методів наукового дослідження психологічних явищ

Тема 2. Види змінних у психологічному експерименті, їх вимір і контроль.

Тема 3. Гіпотези у структурі психологічного дослідження.

Змістовий модуль 2. Реалізація експериментального методу в дослідженні психологічних явищ

Тема 4. Валідність експериментального дослідження психіки.

Тема 5. Планування психологічного експерименту як засіб досягнення його валідності.

Тема 6. Інтерпретація, апробація та впровадження результатів експериментального дослідження психіки.

Змістовий модуль 3. Типологія експериментів у психології

Тема 7. Експеримент і квазіексперимент.

Тема 8. Кореляційний підхід у психологічному дослідженні особливостей розвитку особистості, соціальних груп, організацій

Форма підсумкового контролю – екзамен

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Експериментальний метод у психології»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Експериментальний метод у психології»