Філософія освіти

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітня програма: Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньої програми: нормативна, загальної підготовки
Обсяг : 120 год./ 4 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач Отич О.М., д. пед. наук, професор, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «УМО»;
Саух П.Ю., д.філос.наук, професор дійсний член НАПН України

Мета навчальної дисципліни:

розвиток здатності проводити психологічні дослідження на відповідному рівні на основі системного наукового світогляду (ЗК1), толерувати невизначеність і доводити унікальність власного наукового пошуку в умовах інформаційного /цифрового суспільства (СК5).

Заплановані результати навчання:
1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел на основі сучасних методологій наукової діяльності та інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій (РН1),;
2. Знати та переосмислювати існуючі та / або створювати (за потреби) нові теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження (РН2);
3. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8).

Зміст дисципліни:

Філософія освіти у проблемному полі філософського знання. Освіта як феномен культури та соціальний інститут. Філософське розуміння сутності освіти в історичному контексті Формування та розвиток сучасних освітніх парадигм. Філософське осмислення проблем розвитку вітчизняної освіти. Науково-філософський спосіб сприйняття дійсності. Аксіологічні виміри освіти

Форма підсумкового контролю – екзамен

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія освіти»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Філософія освіти»