Іноземна мова та академічне письмо

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньо-наукової програми: дисципліна вільного вибору аспіранта
Обсяг: 180 год./ 6 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, IІ
Викладач: І.О. Бондаревська, к. психол. наук, доцент, доцент кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО»

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності працювати в міжнародному контексті (ЗК8), спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності) (ЗК9), спілкуватися іноземною мовою (ЗК11), використовувати інформаційні та комунікаційні технології. (ЗК12), розробляти та реалізувати проекти, включаючи власні дослідження, та презентувати їх державною та іноземною мовою (СК5), спілкуватися в діалоговому / полілогічному режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю з проблематики дослідження (СК6).

Заплановані результати навчання:

  1. Уміти полілогічно взаємодіяти із широкою науковою спільнотою та громадськістю з проблематики дослідження (РН6).
  2. Уміти продуктивно працювати в команді, відігравати за потреби провідну роль, під час дебатів і дискусій у міжнародній та мультикультурной групі (РН15).

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Академічне письмо в професійній діяльності науковця
Тема 1. Загальні характеристики академічної іноземної мови.
Тема 2. Граматика в іноземній академічній мові
Змістовий модуль 2. Представлення результатів професійної діяльності науковця в міжнародному академічному середовищі
Тема 3. Підготовка статті в престижне іноземне видання (Scopus, Web of Science).
Тема 4. Презентація наукового дослідження на конференції
Тема 5. Професійне спілкування з іноземними науковцями.

Форма підсумкового контролю – залік

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова та академічне письмо»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Іноземна мова та академічне письмо»