Методика викладання психології у вищій школі

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітньо-наукова програма:Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньо-наукової програми: нормативна, професійної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, ІV
Викладач   О. В. Брюховецька, д. психол. наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «УМО»

Мета навчальної дисципліни:розвиток здатності здійснювати освітню діяльність у сфері психології загалом і на межі предметних галузей (СК2), працювати в команді, за потреби відігравати провідну роль в організації командної роботи (ЗК5), дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями (СК3), саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, оцінювати рівень власної фахової компетенції та підвищувати професійну кваліфікацію й професійну мобільність (СК4).

Заплановані результати навчання:

  1. Уміти здійснювати освітню діяльність у сфері психології та на межі предметних галузей і нести відповідальність за процес та результат навчання інших (РН7).
  2. Уміти продуктивно працювати в команді, відігравати за потреби провідну роль, під час дебатів і дискусій у міжнародній та мультикультурній групі (РН5).
  3. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої професійні можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації (РН9),

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Методологічні основи вивчення методики викладання психології у вищій школі

Тема 1. Система, мета і зміст вищої освіти в Україні

Тема 2. Методика викладання як навчальний предмет в професійній підготовці психолога

Тема 3. Організаційно-педагогічні основи викладання психології

Змістовий модуль 2. Дидактичні основи методики викладання психології у вищій школі

Тема 4. Визначення змісту, структуризація навчального курсу.

Тема 5. Методи та організаційні форми подачі навчального матеріалу із психології.

Тема 6. Інноваційні технології та методи навчання.

Тема 7. Контроль і оцінка знань студентів.

Змістовий модуль 3. Викладач психології ЗВО як суб'єкт педагогічного процесу і професійного зростання

Тема 8. Особистість викладача психології в педагогічному процесі. Професіограма  викладача психології ЗВО.

Тема 9. Особистісне і професійне зростання викладача, формування професійної культури

Форма підсумкового контролю – залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання психології у вищій школі»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Методика викладання психології у вищій школі»