Організаційна та проєктна дослідницько-інноваційна діяльність в освіті

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітня програма:Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньої програми: нормативна, загальної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач   Рябова З. В. д.пед.наук, професор, зав.кафедри  менеджменту освіти і права

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності генерувати нові ідеї (креативність), розробляти та реалізувати інноваційні проекти, включаючи власні дослідження (ЗК2), працювати в команді, за потреби відігравати провідну роль в організації командної роботи (ЗК5), дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями (СК3).

Заплановані результати навчання:

  1. Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-дослідницькі проекти у різних сферах суспільного життя, включаючи власні дослідження (РН3);
  2. Уміти продуктивно працювати в команді, відігравати за потреби провідну роль провідну роль в організації командної роботи, у томі числі, у міжнародній та мультикультурній групі (РН5);
  3. Виявляти здатність до гнучкого, оперативного розв’язання професійних проблем в умовах невизначеності та соціальної напруженості (РН10).

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організаційної та проєктної дослідницько-інноваційної діяльності в освіті:

Тема 1. Методологія та сутність організаційної та проєктної дослідницько-інноваційної діяльності в освіті

Тема 2. Організація проєктної дослідницько-інноваційної діяльності науковця

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення проєктної дослідницько-інноваційної діяльності науковця

Змістовий модуль 2. Технологія проєктного менеджменту в наукових дослідженнях

Тема 4. Проєктний менеджмент як технологія управління інноваційним розвитком освіти

Тема 5. Організація наукових досліджень на основі проєктного менеджменту

Тема 6. Забезпечення якості реалізації інноваційних освітньо-наукових проєктів

Змістовий модуль 3.  Презентаційна діяльність науковця

Тема 7. Створення портфоліо інноваційного освітньо-наукового проєкту та його презентація науковій спільноті

Тема 8. ІТ-технології в організаційної та проєктної дослідницько-інноваційної діяльності в освіті

Форма підсумкового контролю – залік 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Організаційна та проєктна дослідницько-інноваційна діяльність в освіті»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Організаційна та проєктна дослідницько-інноваційна діяльність в освіті»