Психологічна допомога особистості в умовах соціальної напруженості

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньої-наукової програми: нормативна, професійної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, ІV
Викладач   С.В.Баранова, к.психол.н., доцент;  доцент кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО»

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні проблеми , чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (СК1); здійснювати освітню діяльність у сфері психології загалом і освіти дорослих зокрема, а також на межі предметних галузей (СК2), дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями (СК3).

Заплановані результати навчання:

  1. Уміти виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6);
  2. Уміти здійснювати освітню діяльність у сфері психології і нести відповідальність за процес та результат навчання інших (РН7);
  3. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8);
  4. Виявляти здатність до гнучкого, оперативного розв’язання професійних проблем в умовах змін, невизначеності та соціальної напруженості (РН10).

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Особливості психологічної допомоги особистості в умовах соціальної напруженості

Тема 1 Теоретичні основи розвитку психологічної допомоги особистості

Тема 2. Основні види та моделі психологічної допомоги особистості в умовах соціальної напруженості

Тема 3. Специфіка психологічної допомоги особистості: основні принципи, складові, завдання і форми реалізації

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти реалізації психологічної допомоги в умовах соціальної напруженості

Тема 4. Основні напрямки забезпечення психологічної допомоги людини в ситуаціях ускладнення

Тема 5. Методичний арсенал психологічних засобів допомоги особистості в умовах соціальної напруженості

Тема 6. Коучинг як специфічний вид психологічної допомоги особистості в умовах соціальної напруженості

Змістовий модуль 3. Кризові стани та їх наслідки: критерії та стратегії психологічної допомоги особистості

Тема 7. Психологічні особливості сприйняття особистістю складних життєвих ситуацій Тема 8. Надання психологічної допомоги особистості у кризовій ситуації

Форма підсумкового контролю – задік

  

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологічна допомога особистості в умовах соціальної напруженості»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Психологічна допомога особистості в умовах соціальної напруженості»