Психологія дорослої людини

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньо-наукової програми: дисциплін вільного вибору аспіранта
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач О.І.Бондарчук д.психол.н., професор, зав. кафедри психології управління

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні проблеми , чинники та тенденції функціонування й розвитку дорослої особистості на різних рівнях психологічного дослідження (СК1), здійснювати освітню діяльність у сфері психології загалом і сфері освіти дорослих зокрема, а також на межі предметних галузей (СК2).

Заплановані результати навчання:

  1. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6).
  2. Знати та переосмислювати існуючі та / або створювати (за потреби) нові теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження (РН2).
  3. Уміти здійснювати освітню діяльність у сфері психології й на межі предметних галузей та нести відповідальність за процес та результат навчання інших (РН7).

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Теоретико-психологічні засади розвитку дорослої людини
Тема 1. Сучасні наукові підходи до дослідження психології осіб дорослого віку
Тема 2. Психологічні особливості розвитку дорослої людини на різних етапах онтогенезу
Змістовий модуль 2. Психологічні проблеми дорослої людини та її розвитку
Тема 3. Кризи дорослості.
Тема 4. Гендерний аспект дорослості
Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні особливості освіти дорослої людини
Тема5. Психологічні передумови освіти дорослої людини.
Тема 6. Неперервна освіта як чинник розвитку та самореалізації особистості впродовж життя: психологічний аспект

Форма підсумкового контролю – екзамен

 

  

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія дорослої людини»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Психологія дорослої людини»