Психологія економічної поведінки сучасного фахівця

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітньо-наукова програма:Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньо-наукової програми: дисципліна вільного вибору аспіранта
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, IV
Викладач   І.О. Бондаревська, к. психол. наук, доцент, доцент кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО»

Мета вивчення: розвиток здатності виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (СК1), генерувати нові ідеї (креативність), розробляти та реалізувати інноваційні проекти, включаючи власні дослідження (ЗК3).

Заплановані результати навчання:

  1. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6);
  2. Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-дослідницькі проекти у різних сферах суспільного життя, включаючи власні дослідження (РН5), зокрема:
  • ініціювати інноваційно-дослідницькі проекти, що актуалізують громадянську активність фахівця як чинник його конструктивної економічної поведінки;
  • уміти впроваджувати інноваційно-дослідницькі проекти, що сприятимуть психологічному благополуччю фахівців у процесі економічної поведінки;
  • розуміти взаємозв’язок економічної поведінки та соціального капіталу; приймати стратегічні рішення щодо економічної поведінки у контексті збільшення соціального капіталу;
  • уміти оцінювати ризики в реалізації прийнятих стратегічних рішень, у тому числі, визначати рівень довіри й корупції в економічних відносинах як чинників економічної поведінки.

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Економічна поведінка сучасного фахівця та її соціально-психологічні чинники

Тема 1. Економічна поведінка та прийняття економічних рішень сучасними фахівцями

Тема 2. Довіра в економічних відносинах як чинник економічної поведінки

Тема 3. Взаємозв’язок економічної поведінки та соціального капіталу

Тема 4. Психологічне благополуччя як чинник економічної поведінки. Грошові патології.

Змістовий модуль 2. Громадянська активність фахівця як чинник конструктивної економічної поведінки

Тема 5. Громадянська активність фахівця в забезпеченні конструктивної економічної поведінки

Тема 6. Психологія корупційної поведінки та її попередження в діяльності фахівця

Форма підсумкового контролю – залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія економічної поведінки сучасного фахівця»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Психологія економічної поведінки сучасного фахівця»