Психологія наукової діяльності

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітньо-наукова програма:Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньо-наукової програми:, вільного вибору аспіранта
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, ІV
Викладач   Л.М.Карамушка, д. психол. наук, професор, професор кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО»

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності проводити психологічні дослідження на відповідному рівні на основі системного наукового світогляду (ЗК1), генерувати нові ідеї (креативність), розробляти та реалізувати інноваційні проекти, включаючи власні дослідження (ЗК3), толерувати невизначеність і доводити унікальність власного наукового пошуку в умовах інформаційного /цифрового суспільства (СК5).

Заплановані результати навчання:

  1. Уміти здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел на основі сучасних методологій наукової діяльності та інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій (РН1).
  2. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6).
  3. Знати та переосмислювати існуючі та / або створювати (за потреби) нові теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження (РН3).
  4. Уміти полілогічно взаємодіяти із широкою науковою спільнотою та громадськістю з проблематики дослідження (РН4).
  5. Уміти продуктивно працювати в команді, відігравати за потреби провідну роль провідну роль в організації командної роботи, у тому числі, у міжнародній та мультикультурній групі (РН5),
  6. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8),

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Психологічні засади наукової діяльності

Тема 1. Психологічна система наукової діяльності

Тема 2. Особистість науковця.

Змістовий модуль 2. Соціально-психологічний аспект наукової діяльності)

Тема 3. Психологія наукового співтовариства

Тема 4. Науково-дослідна діяльність як діяльність малих груп

Форма підсумкового контролю – залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія наукової діяльності»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Психологія наукової діяльності»