Психологія розвитку та педагогічна психологія

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітньн-наукова програма: Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньо-наукової програми: нормативна, професійної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, ІV
Викладач   А. С. Москальова, к. психол. наук, доцент, професор кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО»

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (СК1), дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями (СК3).

Заплановані результати навчання:

  1. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6);
  2. Знати та переосмислювати існуючі та / або створювати (за потреби) нові теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження (РН2
  3. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8).

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Зміст та основні проблеми психології розвитку

Тема 1. Предметне поле психології розвитку

Тема 2. Особливості психічного та соціального розвитку дітей та підлітків на різних етапах онтогенезу

Тема 3. Особливості психічного розвитку людини у період дорослості

Змістовий модуль 2. Проблеми педагогічної психології в сучасній науці

Тема 4. Педагогічні аспекти розвитку, соціалізації, виховання та самовиховання в педагогічній науці

Тема 5. Навчання як основа розвитку особистості

Тема 6. Психологічні проблеми професійно-особистісного розвитку педагога

Змістовий модуль 3. Психологічна культура як чинник особистісного розвитку фахівця

Тема 7. Психологічна культури особистості фахівців та її розвиток.

Тема 8. Особистісний розвиток фахівця  як основа його психологічного благополуччя

Форма підсумкового контролю – екзамен

  

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія розвитку та педагогічна психологія»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Психологія розвитку та педагогічна психологія»