Психологія соціального та організаційного розвитку

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньо-наукової програми: нормативна, професійної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, ІV
Викладач   Л.М. Карамушка, д. психол. наук, професор, професор кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО»

Мета навчальної дисципліни: наукового світогляду (ЗК1), виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (СК1).

Заплановані результати навчання:

  1. Уміти здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел на основі сучасних методологій наукової діяльності та інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій (РН1).
  2. Уміти полілогічно взаємодіяти із широкою науковою спільнотою та громадськістю з проблематики дослідження (РН4).
  3. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8).

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Психологія соціального розвитку

Тема 1. Предметне поле психології соціального розвитку

Тема 2. Соціальне середовище як чинник соціального розвитку особистості

Змістовий модуль 2. Психологія організаційного розвитку

Тема 3. Організація як психологічний феномен

Тема 4. Організаційний розвиток як процес уведення інноваційних змін 

Форма підсумкового контролю – екзамен

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія соціального та організаційного розвитку»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Психологія соціального та організаційного розвитку»