Психологія сучасного інформаційного простору

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітня програма:Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньої програми: нормативна, професійної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, ІV
Викладач   О. І. Бондарчук, д. психол. наук, професор, завідувач кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО»

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК2), дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями (СК3), толерувати невизначеність і доводити унікальність власного наукового пошуку в умовах інформаційного /цифрового суспільства (СК5).

Заплановані результати навчання:

  1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел на основі сучасних методологій наукової діяльності та інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій (РН1).
  2. Уміти полілогічно взаємодіяти із широкою науковою спільнотою та громадськістю з проблематики дослідження (РН4).
  3. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8).
  4. Виявляти здатність до гнучкого, оперативного розв’язання професійних проблем в умовах невизначеності та соціальної напруженості (РН10),
  5. Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Теоретичні підходу до дослідження інформації та інформаційного простору

Тема 1. Інформація як предмет наукового дослідження

Тема 2. Основні теоретичні концепти й практики у дослідженні інформаційного простору.

Змістовий модуль 2. Психологічні особливості взаємодії у сучасному інформаційному просторі

Тема 3. Особливості взаємодії у віртуальному інформаційному просторі.

Тема 4. Деструктивні впливи в інформаційному просторі та психологічні засоби їх розпізнавання, уникнення й попередження.

Змістовий модуль 3. Інформаційний простір у науковій і науково-педагогічній діяльності особистості: психологічний аспект

Тема 5. Особливості добування й презентації наукової інформації у сфері психології в інформаційному просторі

Тема 6. Інформаційна готовність фахівця до наукової та науково-педагогічної діяльності

Форма підсумкового контролю – екзамен

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія сучасного інформаційного простору»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Психологія сучасного інформаційного простору»