Створення науково-психологічного тексту

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньо-наукової програми: нормативна, професійної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач   А. І. Гусєв, к. психол. наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІ МП ДЗВО «УМО»

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності генерувати нові ідеї (креативність), розробляти та реалізувати інноваційні проекти, включаючи власні дослідження (ЗК3), спілкуватися та презентувати наукові результати державною та іноземною мовою, працювати в міжнародному контексті (ЗК4), використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК2), толерувати невизначеність і доводити унікальність власного наукового пошуку в умовах інформаційного /цифрового суспільства (СК5).

Заплановані результати навчання:

  1. Уміти здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел на основі сучасних методології наукової діяльності та інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій (РН1);
  2. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6);
  3. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8).

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Наукова комунікація в умовах сучасного світу

Тема 1. Наукова комунікація у VUCA-світі.

Тема 2. Технологічні та психологічні аспекти сучасної наукової творчості..

Змістовий модуль 2. Створення науково-психологічного тексту : сучасні вимоги та можливості

Тема 3. Специфіка та структура наукового тексту

Тема 4. Етапи роботи над науковим текстом

Тема 5. Методика підготовки наукової публікації і наукової доповіді

Тема 6. Вимоги до підготовки та оформлення дисертаційного дослідження

Змістовий модуль 3. Ціннісні засади створення сучасного науково-психологічного тексту

Тема 7. Академічна культура та доброчесність

Тема 8. Авторське право та плагіат

Форма підсумкового контролю – задік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Створення науково-психологічного тексту»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Створення науково-психологічного тексту»