Теоретико-методологічні підходи до наукового доcлідження змінювання психіки

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітня програма:Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньої програми: нормативна, професійної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач   П. В. Лушин, д. психол. наук, професор, завідувач кафедри психології управління ННІМП ДЗВО «УМО»

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності проводити психологічні дослідження на відповідному рівні на основі системного наукового світогляду (ЗК1), виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (СК1), толерувати невизначеність і доводити унікальність власного наукового пошуку в умовах інформаційного /цифрового суспільства (СК5).

Заплановані результати навчання:

  1. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6);
  2. Знати та переосмислювати існуючі та \ або створювати (за потреби) нові теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження (РН2),

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Наукові теоретичні засади змінювання психіки

Тема 1. Психологічні та соціальні умови змінювання психіки

Тема 2. Основні особливості процесу змінювання психіки

Тема 3. Психологія саморозвитку і самоорганізації особистості

Змістовий модуль 2. Теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження змінювання психіки Тема 4. Теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз наукових досліджень змінювання психіки

Тема 5. Екофасилітація і принцип екологічності

Тема 6. Екосистема в процесі змінювання психіки

 

Змістовий модуль 3. Оцінювання результатів науково-дослідної роботи з питань змінювання психіки та її перспектив в умовах VUCA-світу

Тема 7. Психологічний супровід посттравматичного розвитку

Тема 8. Практика екофасилітації в умовах сучасного світу

Форма підсумкового контролю – залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні підходи до наукового доcлідження змінювання психіки»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Теоретико-методологічні підходи до наукового доcлідження змінювання психіки»