Викладання і навчання в сучасній вищій освіті

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітньо-наукова програма:Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньо-наукової програми: нормативна, загальної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, ІV
Викладач   Рябова З. В. д.пед.наук, професор, зав.кафедри  менеджменту освіти і права

Мета вивчення: розвиток здатності здійснювати освітню діяльність у сфері психології та на межі предметних галузей (СК2), використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК2), працювати в команді, за потреби відігравати провідну роль в організації командної роботи (ЗК5), саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, оцінювати рівень власної фахової компетенції, підвищувати професійну кваліфікацію й професійну мобільність (СК4).

Заплановані результати навчання:

  1. Уміти здійснювати освітню діяльність у сфері психології та на межі предметних галузей і нести відповідальність за процес та результат навчання інших (РН7)/
  2. Уміти продуктивно працювати в команді, відігравати за потреби провідну роль провідну роль в організації командної роботи, у томі числі, у міжнародній та мультикультурній групі (РН5)/
  3. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої професійні можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації й професійної мобільності (РН9)

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи викладання і навчання в сучасній вищій освіті

Тема 1.  Вища освіта України як система

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення діяльності системи вищої освіти

Тема 3. Європейська кредитно-трансферна система організації освітнього процесу в національній вищій школі

Змістовий модуль 2. Педагогіка вищої школи

Тема 4. Методологія організації освітнього процесу в закладах вищої освіти

Тема 5. Професійна компетентність науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти

Тема 6. Організація навчальної взаємодії учасників освітнього процесу в закладі вищої освіти

Змістовий модуль 3.  Забезпечення якості  надання освітніх послуг закладом вищої освіти

Тема 7. Внутрішня система забезпечення якості освіти

Тема 8. Маркетингові комунікації в професійній діяльності викладача закладу вищої освіти

Форма підсумкового контролю – екзамен

  

Робоча програма навчальної дисципліни «Викладання і навчання в сучасній вищій освіті»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Викладання і навчання в сучасній вищій освіті»