Дисертаційний фонд УМО

№ з/п

Прізвище, імя, по батькові

Назва дисертації

Науковий керівник,

консультант

1

Касьянова О. М.

Педагогічний аналіз навчального процесу в загальноосвітній школі як засіб підвищення його ефективності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Касьянова Олена Миколаївна. – К., 2000. – 198 с.

Єльникова Галина Василівна, канд. пед. наук

2

Ануфрієва О. Л.

Оцінка якості початкової освіти на основі кваліметричного підходу : дис. ... канд. пед. наук : 13.0001 / Ануфрієва Оксана Леонідівна. – К., 2000. – 179 с.

Олійник Віктор Васильович, канд. пед. наук, доцент

3

Набока Б. С.

Розвиток ідей про учнівське самоврядування у вітчизняній педагогічній теорії та практиці : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Набока Борис Стефанович. – К., 2000. – 195 с.

Бик Адам Сергійович,  канд. пед. наук, доцент

4

Борова Т. А.

Самокорекція процесу засвоєння знань учнями основної школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Борова Тетяна Анатоліївна. – К., 2001. – 195 с.

 

Єльникова Галина Василівна, канд. пед. наук, доцент

5

Вітюк В. В.

Розвиток професійно-особистісних якостей вчителів-предметників у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вітюк Валентина Василівна. – К., 2000. – 196 с.

 

Пуцов Володимир Іванович канд. пед. наук, доцент

6

Сергеєва Л. М.

Формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сергеєва Лариса Миколаївна. – К., 2000. – 208 с.

 

Сисоєва Світлана Олександрівна, д-р пед. наук, проф

7

Аніщенко О. В.

Розвиток професійної освіти жінок в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Аніщенко Олена Валеріївна. – К., 2000. – 279 с.

Ничкало Нелля Григорівна,  д-р пед. наук, проф., дійсний член АПН України.

8

Добровольська Л. П.

Фаховий відбір абітурієнтів педагогічного вузу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Добровольська Лариса Пантеліївна. – Запоріжжя, 2001. – 231 с.

 

Павлютенков Євген Михайлович, д-р пед. наук, проф.

9

Друзь Ю. М.

Педагогічні умови використання ділової гри в підготовці студентів до іншомовного спілкування : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Друзь Юрій Миколайович – Кривий Ріг, 2000. – 186 с.

Кондрашова Лідія Валентинівна доктор пед. наук, проф.

10

Гнатюк В. М.

Управління системою виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гнатюк Володимир Миколайович. – К., 2000. – 176 с.

Островерхова Надія Михайлівна, канд. пед. наук, доцент

11

Дьяченко Б. А.

Розвиток професіоналізму молодого вчителя в системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дьяченко Борис Андрійович. – К., 2000. – 200 с.

Сорочан Тамара Михайлівна, канд. пед. наук, доцент

12

Кубіцький С. О.

Система оцінювання готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кубіцький Сергій Олегович. – К., 2001. – 203 с.

 

Пуцов Валентин Іванович канд. пед. наук, доцент

13

Гунда Г. В.

Лабораторні заняття з педагогіки в системі загальнопедагогічної підготовки вчителя в універсітеті : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гунда Галина Василівна. – Ужгород, 2000. – 260 с.

 

Сагарда Володимир Васильович, д-р пед. наук, проф.

14

Пасічник В. Р.

Система підготовки вчителя історії у Польщі (80–90-ті роки ХХ століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пасічник Володимир Романович. – К., 2001. – 189 с.

 

Ежи Кукульський,   д-р хабілітований, проф.

15

Мильто Л. А.

Формирование творческой индивидуальности будущего учителя в процессе профессионально-педагогической подготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мильто Людмила Александровна. – Суми, 2001. – 245 с.

 

Пушкарева Тамара Алексеевна, канд. пед. наук, доцент

16

Гуменюк В. В.

Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гуменюк Віра Василівна – К., 2001. – 220 с.

 

Маслов Валентин Іванович, д-р пед. наук, проф.

17

Пруднікова О. І.

Вплив педагогічного спілкування на професійну

підготовку студентів музичних училищ : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пруднікова Олена Іванівна. – К., 2001. – 220 с.

 

Бех Іван Д., д-р  психол. наук, проф.

18

Баранова О. А.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до попереджувально-корекційної роботи з учнями : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Баранова Ольга Анатоліївна. – К., 2001. – 259 с.

 

Бібік    Надія Михайлівна,  д-р пед. наук, член-кор. АПН України

19

Сподін Л. А.

Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості студентів вищих аграрних закладів освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сподін Людмила Анатоліївна. – К., 2001. – 228 с.

 

Олійник Павло Миколайович, д-р пед. наук, проф.

20

Шевчук Л. І.

Розвиток професійної компетентності викладачів спеціальних дисциплін закладів профтехосвіти у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шевчук Людмила Іванівна. – К., 2001. – 398 с.

 

Ничкало Нелля Григорівна, д-р пед. наук, проф., дійсний член АПН України

21

Огнєв В. О.

Проблеми навчання і виховання військовослужбовців у педагогічній спадщині М.І. Драгоманова :дис. ... канд. пед. наук :  13.00.01 / Огнєв Володимир Олександрович. – К., 2001. – 237 с.

 

Плахотнік Ольга Василівна,  д-р. пед. наук, проф.

22

Гаврилюк О. О.

Організаційно-педагогічні умови підготовки молодших спеціалістів у вищому професійному училищі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гаврилюк Олег Олександрович. – Кривий Ріг, 2001. – 274 с.

 

Пікельна Валерія Семенівна,  д-р  пед. наук, проф.

23

Кочубей Т. Д.

Філософія дитинства в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського : дис. ... канд. пед. наук 13.00.01 / Кочубей Тетяна Дмитрівна. – Умань, 2001. – 271 с.

Кузь Володимир Григорович д-р пед. наук, проф., член-кор. АПН України

24

Зайцева І. Є.

Розвиток естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Зайцева Ірина Євгенівна. – К., 2001. – 217 с.

Зязюн  Іван Андрійович д-р філол. наук, проф., дійсний член АПН України

25

Москаленко А. М.

Розвиток умінь педагогічного спілкування в системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Москаленко Алла Миколаївна. – К., 2001. – 231 с.

 

Нагорна Галина Олексіївна д-р пед. наук, проф.

26

Безносюк О. О.

Система модульно-рейтингового контролю успішності студентів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Безносюк Олександр Олексійович. – К., 2001. – 231 с.

Жуков С. А., д-р техн. наук, проф., заслуж. прац. освіти України

27

Кириченко М. О.

Управління загальноосвітнім навчальним закладом : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кириченко Микола Олексійович. – К., 2001. – 165 с.

 

Олійник Віктор Васильович канд. пед. наук, доцент.

28

Шевченко С. О.

Система управління виховною роботою зі школярами в регіоні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шевченко Сергій Олексійович.– Кривий Ріг, 2001. – 232 с.

 

Пікельна Валерія Семенівна, д-р пед. наук, проф.

29

Зубко А. М.

Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Зубко Анатолій Миколайович. – К., 2002. – 240 с.

 

Олійник Віктор Васильович, канд. пед. наук, доцент

30

Скориніна О. В.

Когнітивний стиль як чинник розвитку пам’яті молодшого школяра : дис. ... канд. пед. наук : 19.00.07 / Скориніна Ольга Володимирівна. – Харків, 2002. – 211 с.

 

Хомуленко Т. Б., д-р психол. наук, доцент

31

Цехмістрова Г. С.

Діагностика ефективності навчального процесу у вищих закладах освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Цехмістрова Галина Степанівна. – К., 2002. – 243 с.

Олійник  Павло Миколайович,  д-р пед. наук, проф.

32

Лунячек В. Е.

Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп’ютерних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лунячек Вадим Едуардович. – К., 2002. – 305 с.

Єльнікова Галина Василівна, канд. пед. наук, проф.

33

Лебідь І. В.

Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лебідь Ірина Владиславівна. – Умань, 2002. – 222 с.

Кузь Володимир Григорович, д-р пед. наук, проф., член-кор. АПН України

34

Майборода О. В.

Становлення і розвиток комп’ютерної освіти студентів педагогічних коледжів України : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Майборода Олена Вікторівна. – К., 2002. – 227 с.

Луговий Володимир Іларіонович, д-р  пед. наук, проф., член-кор. АПН України

35

Капченко Л. М.

Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Капченко Леонід Миколайович. – К., 2002. – 243 с.

Олійник Віктор Васильович, канд. пед. наук, доцент

36

Пономарева Е. Ю.

Подготовка будущих педагогов к работе с дезадаптированными детьми младшего школьного возраста: дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Пономарева Елена Юрьевна. – К., 2002. – 211 с.

Семиченко Валентина Анатольевна, д-р псих. наук, проф.

37

Синенко С. І.

Розвиток післядипломної педагогічної освіти в країнах Західної Європи (Англія, Франція, Німеччіна) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Синенко Світлана Іванівна. – К., 2002. – 183 с.

Олійник Віктор Васильович, канд. пед. наук, проф.

38

Мельник О. М.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мельник Олександр Миколайович. – Запоріжжя, 2002. – 205 с.

Сущенко Т. І., д-р пед. наук. проф.

39

Болсун С. А.

Розвиток педагогічної техніки вчителя в процесі підвищення кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Болсун Світлана Андріївна. – К., 2002. – 248 с.

 

Крисюк Степан Васильович, д-р пед. наук, проф.

40

Пермінова Л. А.

Розвиток професійних умінь керівника школи у системі курсової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пермінова Людмила Аркадіївна. – К., 2002. – 203 с.

Маслов Валентин Іванович, д-р пед. наук, проф.

41

Дятленко Н. М.

Психологічні умови розвитку самоповаги у дошкільників : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Дятленко Наталія Михайлівна. – К., 2002. – 205 с.

Кононко Олена Леонтіївна д-р псих. наук, проф.

42

Зонь В. В.

Виховання вольових якостей у курсантів вищих навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Зонь Віктор Володимирович. – К., 2002. – 210 с.

Маслов Валерій Сергійович, д-р пед. наук, проф., зав. каф. психології і педагогіки Академії муніц. управління.

43

Щотка О. П.

Формування психологічної готовності студентів педагогічних університетів професійно-управлінського самовизначення : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Щотка Оксана Петрівна. – К., 2003. – 253 с.

 

Карамушка Людмила Миколаївна, д-р псих. наук, проф.

44

Юдіна Н. О.

Розвиток мотивації навчання молодших школярів у процесі вивчення інтегрованих курсів : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Юдіна Наталія Олександрівна. – К., 2003. – 201 с.

Семиченко Валентина Анатоліївна, д-р псих. наук, проф.

 

45

 

Полякова Г. А.

 

Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Полякова Ганна Анатоліївна. – К., 2003. – 252 с.

 

 

Єльникова Галина Василівна, канд. пед. наук, проф.

46

 

 

 

47

Тимощук И. Г.

Формирование морально-этической ответственности личности будущего практического психолога : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Тимощук Игорь Григорьевич. – К., 2003. – 185 с.

Семиченко Валентина Анатольевна, д-р. психол. наук, проф.

48

Руденко М. В.

Педагогічна оцінка ефективності управлінської діяльності офіцерів органів виховної роботи : дис. ... канд. нед. наук : 13.00.04 / Руденко Микола Васильович. – К., 2003. – 203 с.

П’ятковський Геннадій Валентинович, канд. пед. наук

49

Тимченко Н. С.

Формування професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тимченко Наталія Сергіївна. – Дніпропетровськ, 2003. – 239 с.

Волкова Наталія Павлівна, канд. пед. наук, доцент

50

Остополець І. Ю.

Діагностика і психокорекція професійних фрустацій вчителя : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Остополець Ірина Юріївна. – Луганськ, 2003. – 236 с.

Третьяченко В. В., д-р психол. наук, проф.

51

Ткач М. М.

Становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ткач Марія Михайлівна. – К., 2004. – 199 с.

 

Олексюк О. М., д-р пед. наук, проф.

52

Подолянюк О. Л.

Розвиток професійної позиції шкільного психолога у післядипломній освіті : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Подолянюк Олена Леонідівна. – К., 2003. – 238 с.

Карамушка Людмила Миколаївна, д-р психол. наук, проф.

53

Мельник В. К.

Підвищення управлінської кваліфікації керівника загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мельник Валентина Костянтинівна. – К., 2003. – 220 с.

 

Даниленко Лідія Іванівна, канд. пед. наук, ст. наук. спів роб., доцент

54

Старєва А. М.

Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Старєва Анна Михайлівна. – К., 2003. – 250 с.

Пєхота Олена Миколаївна, д-р. пед. наук, проф.

55

Петров В.Ф.

Інформаційне забезпечення управління загальною середньою освітою в регіоні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Петров Валерій Федорович. – К., 2004. – 207 с.

Єльникова Галина Василівна, канд. пед. наук, проф.

56

Ельбрехт О. М.

Адаптивне управління навчальним процесом основної школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ельбрехт Ольга Михайлівна. – К., 2004. – 251 с.

 

Федоров Геннадій Вікторович, канд. пед. наук, доцент

57

Захарійчук М. Д.

Педагогічні спостереження як компонент професійного розвитку вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти : дис. ... канд. пед.  наук : 13.00.04 / Захарійчук Марія Дмитрівна. – К., 2004. – 215 с.

 

Бібік Надія Михайлівна, д-р. пед. наук, проф.

58

Чаусова Т. В.

Психологические особенности мотивации учебной деятельности будущих инженеров-педагогов :дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Чаусова Татьяна Владимировна. – К., 2003. – 246 с.

 

Семиченко Валентина Анатольевна, д-р. психол. наук, проф.

59

Кот Г. М.

Формування психологічної культури керівників загальноосвітніх шкіл у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кот Галина Миколаївна. – К., 2004. – 352 с.

Семиченко Валентина Анатоліївна, д-р психол. наук, проф.

 

60

Москальова А. С.

Формування психологічної культури дівчат-підлітків в умовах позашкільного навчального закладу : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Москальова Алла Степанівна. – К., 2004. – 223 с.

Семиченко Валентина Анатоліївна, д-р психол. наук, проф.

61

Смакула О. І.

Формування ціннісного ставлення майбутніх учителів до фізичної культури : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Смакула Олександра Іванівна. – К., 2004. – 264 с.

Семиченко Валентина Анатоліївна, д-р психол. наук, проф.

62

Іващенко С. Г.

Розвиток еколого-педагогічної культури вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти : дис. ... канд. пед.  наук : 13.00.04 / Іващенко Станіслав Геннадійович. – К., 2004. – 233 с.

 

Дробноход Микола Іванович, д-р геолого-мінеральних наук, проф.

63

Бачинська Є. М.

Організаційно-методичні засади підготовки вчителів до класного керівництва в системі підвищення кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бачинська Євгенія Миколаївна. – К., 2004. – 243 с.

 

Олійник Віктор Васильович, канд. пед. наук, проф.

64

Серкіс Ж. В.

Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування організаційної культури школи : дис. ... канд. психол.   наук : 19.00.07 / Серкіс Жанна Василівна. – К., 2004. – 265 с.

 

Карамушка Людмила Миколаївна, д-р психол. наук, проф.

65

Торба Ю. І.

Педагогічна підготовка викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання ПТНЗ у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Торба Юрій Іванович – К., 2004. – 260 с.

Крисюк Степан Васильович, д-р пед. наук, проф.

66

Пісоцька Л. С.

Соціально-педагогічні умови управління розвитком дошкільної освіти в регіоні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пісоцька Леоніда Станіславівна. – К., 2004. – 268 с.

Дарманський Микола Миколайович, канд. пед. наук, доцент

67

Колісніченко Л. А.

Психологічні особливості саморегуляції у професійній діяльності менеджерів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Колесніченко Ліна Аліковна. – К., 2004. – 219 с.

Семиченко Валентина Анатоліївна, д-р психол. наук, проф.

68

Рябова З. В.

Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6 - 7 річного віку (управлінський аспект) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Рябова Зоя Вікторівна. – К., 2004. – 207 с.

Даниленко Лідія Іванівна, канд. пед. наук, ст. наук. співроб., доцент

69

Романова Н. Ф.

Організація і управління діяльністю студентських соціальних служб у вищих навчальних закладах України : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Романова Наталія Федорівна. – К., 2005. – 260 с.

Бевз Галина Михайлівна, канд. психол. наук, доцент

70

Білик Н. І.

Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Білик Надія Іванівна. – К., 2005. – 227 с.

Гриньова Марина Вікторівна, д-р. пед. наук, проф.

71

Буренко В. М.

Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Буренко Валентина Миколаївна. – К., 2005. – 211 с.

Мартиненко Світлана Миколаївна, канд. пед. наук, доцент

72

Елькін М. В.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Елькін Марк Веніамінович. – Бердянськ, 2004. – 260 с.

 

Крижко Василь Васильович, канд. пед. наук, доцент

73

Літвінчук С. Б.

Професійна підготовка майбутніх техників-механіків у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін в аграрних навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Літвінчук Світлана Борисівна. – К., 2005. – 309 с.

Грабовська Т. О. канд. пед. наук, доцент

74

Олексюк О. Є.

Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Олексюк Оксана Євгенівна. – К., 2005. – 342 с.

Семиченко Валентина Анатоліївна, д-р психол. наук, проф.

75

Старовойт С. М.

Професійна підготовка фахівців з охорони та захисту навколишнього середовища у вищих навчальних закладах Великої Британії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Старовойт Світлана Миколаївна. – К., 2005. – 333 с.

Кнодель Людмила Володимирівна, канд. пед. наук, доцент

76

Єльникова О. В.

Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій у навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Єльникова Олена Вікторівна – К., 2005. – 245 с.

Ануфрієва Оксана Леонідівна, канд. пед. наук, доцент

77

Малихіна В. М.

Організаційно-методичне забезпечення управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів в умовах великого міста : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Малихіна Валентина Михайлівна. – К., 2005. – 205 с.

 

Даниленко Лідія Іванівна, канд. пед. наук, доцент

78

Кудусова А. Ш.

Формирование гуманистической направленности будущих учителей начальных классов в процессе профессиональной подготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Кудусова Алие Шухриевна. – К., 2005. – 301 с.

 

Семиченко Валентина Анатольевна, д-р психол. наук, проф.

79

Лобур М. С.

Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сфери харчування : дис. ... канд. пед. наук :13.00.04 / Лобур Микола Сергійович. – К., 2006. – 253 с.

Чміль Анатолій Іванович, д-р техн. наук, проф.

80

Мануйленко В. В.

Организационно-методические основи совершенствования управления образованием на районном уровне : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Мануйленко Валентина Владимировна. – К., 2006. – 236 с.

Калинина Людмила Николаевна, канд. пед. наук, ст. научн. сотруд.

81

Корогод Н. П.

Організаційно-педагогічні умови управління системою науково-методичної роботи в технікумі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Корогод Наталія Петрівна. – Кривий Ріг, 2005. – 227 с.

Пікельна Валерія Семенівна, д-р. пед. наук, проф.

82

Королюк С. В.

Розвиток Управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Королюк Світлана Вікторівна. – К., 2005. – 231 с.

Даниленко Лідія Іванівна, канд. пед. наук, доц.

83

Войчук В. О.

Формування готовності керівників до програмно-цільового управління розвитком позашкільного навчального   закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Войчук Вероніка Олександрівна. – К., 2006. – 224 с.

Пустовіт Григорій Петрович, д-р пед. наук, вчений секретар Відділення теорії та історії педагогіки АПН України.

84

Крамаренко А. М.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Крамаренко Алла Миколаївна. – Бердянськ, 2006. – 247 с.

 

Сущенко Тетяна Іванівна, д-р пед. наук, проф.

85

Авксентьєва О. І.

Професійно-лінгвістична підготовка іноземних фахівців у Франції : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Авксентьєва Олена Іванівна. – К., 2006. – 296 с.

Лещенко Марія Петрівна, д-р пед. наук, проф.

86

Парфьонов М. П.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічного керівництва самостійною роботою учнів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Парфьонов Михайло Петрович. – Запоріжжя, 2006. – 183 с.

Сущенко Тетяна Іванівна, д-р пед. наук, проф.

 

 

87

Волженцева И. В.

Оптимизация психических состояний студентов в учебной деятельности средствами музыкального воздействия : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Волженцева Ирина Викторовна. – К., 2006. – 216 с.

Семиченко Валентина Анатольевна, д-р псих. наук, проф.

88.

Поліщук М. М.

Педагогічні засади розвитку професійної компетентності фахівців митної справи у процесі підвищення кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Поліщук Мирослава Мстиславівна. – К., 2006. – 217 с.

Снісаренко Ольга Степанівна, канд. пед. наук, доцент, проф.

89

Вакуліч Т. М.

Психологічні чинники запобігання інтернет-залежності підлітків : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Вакуліч тетяна Михайлівна. – К., 2006. – 263 с.

Бондарчук Олена Іванівна, канд. псих. наук, доцент

90

Манькусь І. В.

Формування готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій у професійній  діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Манькусь Ірина Володимирівна. – Миколаїв, 2006. – 260 с.

Пєхота Олена Миколаївна, д-р пед. наук, проф.

91

Устинова Н. В.

Розвиток творчого потенціалу вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти : дис. ... канд. пед.  наук : 13.00.04 / Устинова Наталія Валентинівна. – К., 2006. – 231 с.

 

Протасова Наталія Георгіївна, д-р пед. наук, проф.

92

Погрібна Н. С.

Педагогічні засади інноваційної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Погрібна Нелля Сергіївна. – К., 2007. – 198 с.

Даниленко Лідія Іванівна, д-р пед. наук, доцент

93

Муханова І. Ф.

Психолого-педагогічна корекція шкільної неуспішності молодших школярів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Муханова Ірина Федорівна. – К., 2006. – 250 с.

Швалб Юрій Михайлович, д-р психол. наук, проф.

94

Тітов І. Г.

Розвиток творчої уяви молодших школярів як компонент становлення їхньої суб’єктності : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Тітов Іван Геннадійович. – К., 2007. – 223 с.

Балл Георгій Олексійович, член-кор. АПН України, д-р психол. наук, проф.

95

Пархоменко І. М.

Організаційно-педагогічні засади оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пархоменко Ірина Миколаївна. – К., 2006. – 248 с.

Даниленко Лідія Іванівна, д-р пед. наук, доцент

96

Бежанова Н. Л.

Развитие готовности учителей в последипломном педагогическом образовании к формированию оценочних умений младших школьников : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бежанова Наталия Леонидовна. – К., 2007. –   283 с.

Снисаренко Ольга Степановна, канд. пед. наук, проф.

97

Медведь В. В.

Розвиток управлінської культури в професійно-технічному навчальному закладі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Медведь Валерій Володимирович. – К., 2006. – 290 с.

Єльникова Галина Василівна, д-р пед. наук, проф.

98

Портницька Н. Ф.

Наслідування як психологічний механізм розвитку творчих здібностей у дошкільному віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Портницька Наталія Федорівна. – Житомир, 2007. – 224 с.

Музика Олександр Леонідович, канд. психол. наук, доцент

99

Радченко В. М.

Управління якістю професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Радченко Віктор Миколайович. – К., 2006. – 209 с.

Даниленко Лідія Іванівна, д-р пед. наук, доц., ст. наук. співроб.

100

(2екз.)

Колосов А. Б.

Когнітивний ресурс підвищення стрес-стійкості кваліфікованих спортсменів : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Колосов Андрій Борисович. – К., 2007. – 232 с.

Гринь Олександр Романович канд. психол. наук, доцент

101

Теслюк В. М.

Психологічні засади формування індивідуального стилю професійно- педагогічного спілкування у майбутніх викладачів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Теслюк Валентина Михайлівна. – К., 2007. – 250 с.

Дьомін Анатолій Іванович, д-р пед. наук, проф.

102

Грущенко Л. М.

Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного універсітету : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Грущенко Людмила Миколаївна. – К., 2007. – 240 с.

Семиченко Валентина Анатоліївна, д-р. психол. наук, проф.

103

Набок М. В.

Соціально- педагогічні засади управління освітою сільського району в сучасних умовах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Набок Микола Васильович. – К., 2007. – 273 с.

Зайченко Ольга Іванівна, канд. пед. наук, доцент

104

Носова Н. В.

Личностные детерминанты гуманизации взаимоотношений в педагогическом процессе : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Носова Наталья Владимировна. – К., 2007. –   215 с.

Боришевский Михаил Иосифович, д-р психол. наук, проф.

105

Червінська О. Ю.

Становлення та розвиток післядипломної педагогічної освіти в Автономній Республіці Крим : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Червінська Ольга Юріївна. – К., 2007. – 221 с.

Пуцов Володимир Іванович, канд. пед. наук, доцент

106

Волошина О. В.

Соціокультурний компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи у Великій Британії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Волошина Ольга Володимирівна. – К., 2007. – 195 с.

Пуховська Людмила Прокопівна, д-р пед. наук, проф.

107

Саюк В. І.

Розвиток професійної компетентності вчителів географії у системі післядипломної педагогічної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Саюк Валентина Іванівна. – К., 2006. – 236 с.

Корнєєв Віктор Петрович, д-р пед. наук, проф.

108

Мруга М. Р.

Структурно-функціональна модель професійної компетентності майбутнього лікаря як основа діагностування його фахових якостей : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мруга Марина Рашидівна. – К., 2006. – 251 с.

Булах Ірина Євгенівна, д-р пед. наук, проф.

109

Дзюба Т. М.

Формування психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Дзюба Тетяна Михайлівна. – К., 2007. – 266 с.

Карамушка Людмила Миколаївна, д-р психол. наук, проф.

110

Василенко Н. В.

Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності : дис. ... канд. пед.  наук : 13.00.04 / Василенко Надія Володимирівна. – К., 2007. – 216 с.

Даниленко Лідія Іванівна, д-р пед. наук, проф.

111

Самойленко О. М.

Організаційно-методичні засади розвитку фахової компетентності викладачів інформатики вищих навчальних закладів за дистанційною формою підвищення кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Самойленко Олександр Миколайович. – Миколаїв, 2007. – 236 с.

 

Олійник Віктор Васильович, член –кор. АПН України, д-р пед. наук, проф.

112

Брюховецька О. В.

Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Брюховецька Олександра Вікторівна. – К., 2007. – 355 с.

Карамушка Людмила Миколаївна, д-р психол. наук, проф.

113

Ткач Р. М.

Психологічна допомога підліткам, схильним до бродяжництва : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ткач Разіда Мугаллімовна. – К., 2007. – 273 с.

Бондарчук Олена Іванівна, канд. психол. наук, доц.

114

Ржевська-Штефан З. О.

Формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів в процесі професійної підготовки : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ржевська-Штефан Злата Олександрівна. – Кіровоград, 2007. – 219 с.

Лушин Павло Володимирович, д-р психол. наук, проф.

115

Ізбаш С. С.

Проектна діяльність як фактор соціально-професійної адаптації студентів педагогічного універсітету : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ізбаш Світлана Сергіївна. – Мелітополь, 2007. – 290 с.

Елькін Марк Веніамінович, канд. пед. наук, доцент

116

Гергель Є. Л.

Психологічні особливості формування креативних здібностей в підлітковому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Гергель Євгеній Леонідович. – Кривий Ріг, 2007. – 282 с.

Тюріна Валентина Олександрівна, д-р пед. наук, проф.

117

Яновська Т. А.

Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання : дис. ... канд. психол.   наук : 19.00.07 / Яновська Тамара Анатоліївна. – К., 2008. –    285 с.

Моляко Валентин Олексійович, акад. АПН України, д-р психол. наук, проф.

118

Прохорова О. О.

Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Прохорова Олена Олександрівна. – Харків, 2008. – 293 с.

Лунячек Вадим Едуардович, канд. пед. наук, доцент

119

Мельник А. І.

Формування професійно-пізнавальної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів у процесі навчання іноземних мов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мельник Алла Іванівна. – К., 2007. – 256 с.

Спіцин Євген Сергійович, канд. пед. наук, проф.

120

Мороз Л. В.

Формування готовності викладачів до виховної роботи зі студентською молоддю у методичній діяльності вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мороз Лариса Володимирівна. – К., 2008. – 264 с.

Скрипник Марина Іванівна, канд. пед. наук, доцент

121

 

 

 

122

Мурована Н. М.

Педагогічне керівництво розвитком професійної компетентності вчителів музики у післядипломній освіті : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Мурована Нонна Миколаївна. – К., 2008. – 238 с.

Даниленко Лідія Іванівна, д-р пед. наук, проф., ст. наук. співроб.

123

Гуралюк А.Г.

Управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 /  Гуралюк Андрій Георгійович. – К., 2008. – 240 с.

Чміль Анатолій Іванович, д-р техн. наук, проф.

124

Попова Н. В.

Організаційно-методичні засади консультативного забезпечення управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Попова Наталя Вікторівна. – К., 2008. – 222 с.

Даниленко Лідія Іванівна, д-р пед. наук, проф.

125

Боднар О. С.

Організаційно-педагогічні засади експертного оцінювання навчально-виховної діяльності загальноосвітніх шкіл :  дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Боднар Оксана Степанівна. – К., 2008. – 279 с.

 

Чміль Анатолій Іванович, д-р техн. наук, проф.

126

Миленкова Р. В.

Формування інноваційної культури майбутніх фахівців банківської справи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Миленкова Римма Володимирівна. – К., 2008. – 254 с.

Козлова Олена Григорівна, канд. пед. наук, доцент

127

Нагач М. В.

Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США : дис. ... канд. пед наук : 13.00.04 / Нагач Марина Володимирівна. – К., 2008. – 235 с.

Пуховська Людмила Прокопівна, д-р пед. наук, проф.

128

Гущина Т. Ю.

Внутри личностный конфликт как фактор социализации студенческой молодежи : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Гущина Татьяна Юрьевна. – К., 2008. – 205 с.

Ложкин Георгий Владимирович, д-р психол. наук, проф.

 

129

Латышева М. А.

Психологические особенности развития интерацептивного восприятия у детей младшего школьного возраста : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Латышева Марианна Александровна. – К., 2008. – 222 с.

Зябкина И. В., канд. психол. наук, доцент

130

(+ т.2)

Сухович Г. А.

Моніторинг розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Сухович Георгій Анатолійович. – К., 2008. – 203 с.

Єльникова Галина Василівна, д-р пед. наук, проф.

131

(+дод.)

Калініна Л. М.

Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.06 / Калініна Людмила Миколаївна. – К., 2008. – 271 с.

 

Маслов Валентин Іванович, д-р пед наук, проф.

132

Жосан О. Е.

Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури в системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Жосан Олександр Едуардович. – К., 2008. – 265 с.

 

Ніколенко Лідія Тимофіївна, канд. пед. наук, доцент

133

Бодненко Д. М.

Підготовка викладачів вищого навчального закладу до здійснення дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бодненко Дмитро Миколайович. – Черкаси, 2007. – 256 с.

Євтух Микола Борисови, д-р пед. наук, проф., дійсний член АПН України

134

Тяллева И. А.

Формирование готовности учителей иностранного языка к творческой самореализации в профессиональной деятельности в системе последипломного образования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тяллева Ирина Алексеевна. – К., 2008. – 249 с.

Старченко Константин Михайлович, канд. пед. наук, доцент

135

Терещенко В. А.

Формування психологічної готовності майбутніх учителів до інтерактивної взаємодії з учнями : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Терещенко Вікторія Анатоліївна. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 238 с.

Дуткевич Тетяна Вікторівна, канд. психол. наук, доцент

136

Приходькіна Н. О.

Педагогічні умови реалізації гендерного підходу у фаховій підготовці студентів гуманітарних спеціальностей : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Приходькіна Наталія Олексіївна – К., 2008. – 214 с.

Голубєва Марія Олександрівна, канд. пед. наук, доцент

137

Урум Н. С.

Підготовка майбутніх вчителів до забезпечення здорового способу життя молодших школярів : дис. ... канд. пед.  наук : 13.00.04 / Урум Наталя Степанівна – К., 2008. –    213 с.

Тадіан Стелла Іванівна, канд. пед. наук, проф.

138

Базелюк В. Г.

Формування дослідницких умінь керівників ЗНЗ в системі післядипломної педагогічної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Базелюк Василь Григорович. – К., 2008. – 246 с.

Маслов Валентин Іванович, д-р пед. наук, проф.

139

Галус О. М.

Педагогічне управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.06 / Галус Олександр Мар’янович. – К., 2008. – 601 с.

Семиченко Валентина Анатоліївна, д-р психол. наук, проф.

140

Сотніченко І. І.

Підготовка вчителів природничих дисциплін до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сотніченко Ірина Іванівна. – К., 2009. – 264 с.

Клокар Наталія Іванівна, канд. пед. наук, доцент

141

Федина В. С.

Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців-сходознавців : дис. ... канд.пед.наук : 13.000.04 / Федина Володимира Степанівна. – Львів, 2009. – 252 с.

Равчина Тетяна Василівна, канд. пед. наук, доцент

 

142

Кривець С. В.

Формування пошуково-інформаційної компетентності у майбутніх учителів у процесі роботи зі словниково-довідниковою літературою : дис. ... канд. педю наук : 13.00.04 / Кривець Світлана Василівна. – Ніжин, 2009. – 245 с.

Лещенко Марія Петрівна, д-р пед. наук, проф.

143

Соломка Т. М.

Самоактуалізація студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Соломка Тамара Миколаївна. – К., 2009. – 296 с.

Коломінський Наум Львович, д-р психол. наук, проф.

144

Музичко Л. В.

Особистісні чинники формування індивідуального стилю студентів економічних спеціальностей : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Музичко Людмила Володимирівна. – К., 2009. – 235 с.

Семиченко Валентина Анатоліївна, д-р психол. наук, проф.

145

Варбан Є. О.

Стратегії подолання життєвих криз в юнацкому віці : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Варбан Євген Олександрович. – К., 2009. – 191 с.

Лушин Павло Володимирович, д-р психол. наук, проф.

146

Нерух Н. В.

Формування гуманістичної спрямованості майбутніх агрономів в процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Нерух Наталія Василівна. – К., 2009. – 296 с.

Потелло Ніна Яківна, канд. пед. наук, доцент

147

Прасол Д. В.

Психологічні засади підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Прасол Дмитро Вікторович. – К., 2009. – 272 с.

Коломінський Наум Львович, д-р психол. наук, проф.

148

Падалка О. С.

Професійно-економічна підготовка майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Падалка Олег Семенович. – К., 2009. – 412 с.

 

149

Ставицька О. Г.

Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Ставицька Олена Григорівна – Рівне, 2009. – 264 с.

Бех Іван Дмитрович докт. псих. наук, проф., дійсний член АПН України.

 

150

Сенчук Ж. О.

Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Сенчук Жанна Олександрівна – К., 2009. – 227 с.

 

Гуменюк Віра Василівна канд. пед. наук, доцент

151

Ростовська В.І.

Управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Ростовська Вікторія Іванівна. – К., 2009. – 240 с.

 

Чорновол-Ткаченко Р.І., канд. пед. наук, доцент

152

Москальов М. В.

Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Москальов Максим Володимирович. – К., 2009. – 280 с.

 

Карамушка Людмила Миколаївна, д-р психол. наук, проф.

153

Катюк Я. Л.

Розвиток професійної самосвідомості керівників професійно-технічних навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації організації : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Катюк Ярослава Леонідівна. – К., 2009. -

Сингаївська Ірина Валентинівна, канд. психол. наук, доцент

154

Моначин І. Л.

Психологічні особливості переживань педагогічними працівниками ситуації втрати роботи : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Моначин Інна Леонідівна. – К., 2009. –  213 с.

Ложкін Георгій Володимирович, д-р психол. наук, проф.

155

Вінник Н. Д.

Розвиток особистісно-професійних якостей учнів пофесійно-технічних навчальних закладів у процесі підготовки до діяльності у сфері послуг : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Вінник Наталія Дмитрівна. – К., 2009. – 213 с.

 

Ігнатович О. М., канд. психол. наук

156

Мерзлякова О. Л.

Психологічні чинники саморозвитку старшокласників у процесі навчання : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Мерзлякова Олена Леонідівна. – К., 2009. – 251 с.

Євдокимова Галина Олександрівна, канд. біолог. наук, ст.. наук. співроб.

157

Сущенко Л. О.

Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сущенко Лариса Олексіївна. Запоріжжя, 2008. – 251 с.

 

Яструбова Валентина Яківна, канд. пед. наук, доцент

158

Качур Б. М.

Організаційно-педагогічні умови управління науково-методичною роботою з учителями в регіоні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Качур Борис Михайлович. – К., 2009. – 202 с.

 

Олійник Віктор Васильович, член –кор. АПН України, д-р пед. наук, проф.

159

Фадєєва М. В.

Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування позитивного іміджу освітньої організації : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Фадєєва Марія Володимирівна. – К., 2010. – 251 с.

Бондарчук Олена Іванівна, д-р псих. наук, проф.

160

Кирейчева Е. В.

Социально-психологические условия развития Я - концепции будущих учителей : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Кирейчева Евгения Владимировна. – К., 2009. – 221 с.

Семиченко Валентина Анатольевна, д-р псих. наук, проф.

 

161

Івашньова С. В.

Організаційно-педагогічні засади вдосконалення методичної компетентності вчителів іноземної мови початкової школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Івашньова Світлана Володимирівна. – К., 2010. – 286 с.

 

Старченко Костянтин Віталійович, канд.. пед. наук, доцент

162

Білоус Р. М.

Психологічні особливості формування професійних намірів у старшокласників в умовах профільного  навчання : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Білоус Світлана Миколаївна. – Полтава, 2010. – 295 с.

Моргун Володимир Федорович, канд. псих. наук, професор

163

Ситянін В. В.

Формування правової компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ситянін Владислав Володимирович.  – К., 2010. – 268с.

Семиченко Валентина Анатольевна, д-р псих. наук, проф.

164

Зінчук Н. А.

Формування аналітичної компетентності майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 /  Зінчук Наталія Анатоліївна.  – К., 2010.  – 189с.

Федоров Геннадій Вікторович,

канд. пед наук, доцент

165

Бирка М. Ф

Розвиток професійної компетентності викладача інформаційних технологій професійно-технічного закладу: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 /  Бирка Маріан Філаретович  – К., 2010. – 252 с.

Ковальчук Василь Іванович

канд. пед наук, доцент

 

166

Олійник Ю. І

Формування творчої особистості майбутніх учителів мистецьких спеціальностей засобами комп’ютерних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04/  Олійник Юрій Іванович ­– Херсон., 2010.  – 237 с.

Голобородько Євдокія Петрівна

Доктор пед. наук, професор, член-кореспондент АПН України

167

Присяжнюк Ю. С.

Розвиток методичної компетентності викладачів дисциплін гуманітарного циклу у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 /  Присяжнюк Юлія Сергіївна ­– К., 2010.  – 277 с.

Павлютенков Євгеній Михайлович,

доктор пед. наук, професор.

 

168

Чугаєва Н. Ю.

Психологічні особливості педагога – наставника  як умова ефективної соціалізації студентів : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Чугаєва Наталія Юріївна – К., 2010.  – 212 с.

Власова Олена Іванівна

доктор псих. наук, доцент

169

Шлімакова І. І.

Психологічні умови формування екологічної свідомості школярів: гендерний аспект : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Шлімакова Ірина Іванівна – Чернігів, 2009. –  230 с.

Скребець Василь Олексійович

доктор псих. наук, стар. наук. співробітник

 

170

Капченко Л. М

Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами : дис. ... канд. пед. наук :  13.00.06 / Капченко Леонід Миколайович. – К., 2010. . – 310 с.

Олійник Віктор Васильович, член –кор. АПН України, д-р пед. наук, проф.

171

Бабінець С. І.

Організаційно-методичні засади моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: дис. ... канд. пед. наук :  13.00.06 / Бабінець Світлана Іванівна. – К., 2010.  – 221с.

 

Онищук Людмила Анатоліївна,

д-р пед. наук, зав.лабораторії управління

проф-техн. освітою Інституту ПТО АПН України

172

Данилевич Л. А.

Перфекціонізм як особистий чинник академічної обдарованості студентів: дис. … канд. псих. наук : 19.00.01 / Данилевич Лариса Арсеніївна. – К., 2010. – 240 с.

Семенова Римма Олександрівна,

канд. псих. наук, старший науковий співробітник

173

Зубя’к Р. М.

Управління якістю підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості : дис. ... канд. пед. наук :  13.00.06 / Зубя’к Роман Миколайович. – К., 2010. – 282 с.

Єльникова Галина Василівна, д-р пед. наук, професор

174

Яремчук Н. В.

Психологічні особливості підготовки молодих жінок до майбутнього материнства : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Яремчук Наталія Володимирівна. – К., 2010. – 243 с.

Кульчицька Олена Іполитівна, д-р псих. наук, професор

175

Никоненко Ю. В.

Становлення соціальних здібностей у студентів з функціональними обмеженнями : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Никоненко Юлія Владиславівна. – К., 2010. – 229 с.

Власова Олена Іванівна, д-р псих. наук, доцент

176

Варгата О. В.

Організаційно-методичні засади управління естетичним вихованням учнів загальноосвітнього навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук :  13.00.06 / Варгата Оксана Валеріївна. – К., 2010. – 215 с.

Гуменюк Віра Василівна, канд. пед. наук, доцент

177

Бєкірова Л. Е.

Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бєкірова Лємара Енверівна. – 374 с.

Снісаренко Ольга Степанівна, канд. пед. наук, доцент

178

Гриценок І. А.

Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гриценок Інна Антонівна. – К., 2007. – 305 с.

Радкевич Валентина Олександрівна, канд. пед. наук, ст. наук. співроб., член-кор. АПН України

179

Кажарська О. М.

Психологічна підготовка молодого вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Кажарська Ольга Миколаївна. – К., 2010. – 246 с.

Бондарчук Олена Іванівна, д-р псих. наук, доцент

180

Кириченко В. І.

Теоретичні і методичні основи інформаційно-дидактичного забезпечення навчального процесу із загальної хімії у вищих технічних навчальних закладах / дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кириченко Віктор Іванович. – Хмельницький, 2010. – 512 с.

Гончаренко Семен Устимович, д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України

181

Медведєва С. А.

Розвиток асертивності майбутніх практичних психологів у процесі їх професійного становища : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Медведєва Снежанна Анатоліївна. – К., 2010.  – 247 с.

Бондарчук Олена Іванівна, д-р псих. наук, доцент, зав. каф. психології   управління

182

Пінчук Н. І.

Психологічні фактори розвитку технічно обдарованої особистості в підлітковому віці : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Пінчук Наталія Іванівна. – К., 2010. – 275 с.

Семенова Римма Олександрівна, канд. псих. наук

183

Дивак В. В.

Розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дивак Володимир Вікторович. – К., 2010. – 237 с.

Биков Валерій Юхимович, дійсний член НАПН України, д-р тех. наук, професор

184

Кучеренко С. В.

Розвиток самосвідомості осіб юнацького віку засобами колірного тренінгу : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Кучеренко Світлана Валеріївна. – Ялта, 2011. – 260 с.

Пономарьова Олена Юріївна, канд. псих. наук, доцент

185

Лапшина І. С.

Організаційно-педагогічні умови моніторингових досліджень в управлінні загальною середньою освітою району : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Лапшина Ірина Сергіївна. – К., 2010. – 236 с.

Єльникова Галина Василівна, д-р пед.. наук, професор

186

Блистів О. М.

Організаційно-методичні засади планування навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Блистів Оксана  Миколаївна. – К., 2010. - 294 с.

Кишакевич Ю. Л., канд. фізико-математичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи

187

Гельбак А. М.

Розвиток комунікативних навичок підлітків засобами фасилітаційного впливу : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Гельбак А. М. – К., 2010. – 208 с.

Лушин Павло Володимирович, д-р псих. наук, професор

188

Ших Н. В.

Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін у професійній підготовці : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ших Надія Василівна. – К., 2010. – 241 с.

Кишакевич Ю. Л., канд. фізико-математичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи

189

Котенко О. В.

Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Котенко Ольга Володимирівна. – К., 2010. – 334 с.

Олійник Віктор Васильович, д-р пед.. наук, професор, дійсний член НАПН України

190

Махиня Т. А.

Розвиток управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Махиня Тетяна Анатоліївна. – К., 2011. – 265 с.

Даниленко Лідія Іванівна, д-р пед. наук, професор

191

Овдієнко І. М.

Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Овдієнко Ірина Михайлівна. – К., 2011. – 255 с.

Бондарчук Олена Іванівна, д-р псих. наук, доцент

192

Данилова М. О.

Особистісні детермінанти формування материнського ставлення жінки до дитини в пренатальний період : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Данилова Маргарита Олександрівна. – К., 2010. – 260 с.

Семиченко Валентина Анатоліївна, д-р псих. наук, професор

193

Нежинська О. О.

Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Нежинська Олена Олександрівна. – К., 2011. – 272 с.

Бондарчук Олена Іванівна, д-р псих. наук, жоцент

194

Клокар Н. І.

Управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу :  дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Клокар Наталія Іванівна. – К., 2011. – 527 с.

Савченко Олександра Яківна, д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України

195

Перегончук Н. В.

«Професійне вигорання» як фактор розвитку особистості педагога : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Перегончук Наталія Василівна. – К., 2011. – 219 с.

Лушин Павло Володимирович, д-р псих. наук, професор

196

Чугуєва І. Є.

Психологічна підготовка майбутніх спеціалістів з комп’ютерних технологій до професійної діяльності : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Чугуєва Інна Євгенівна. – К., 2011. – 279 с.

Литвиненко Ірина Сергіївна, канд.. псих. наук, доцент

197

Козицька І. В.

Індивідуальний потенціал особистості у подоланні антиномічності психічних станів : дис. … канд. псих. наук : 19.00.01 / Козицька Інна Валеріївна. – К., 2011. – 221 с.

Маноха Ірина Петрівна, д-р псих. наук, професор

198

Коробович Л. П.

Педагогічні умови моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватного вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Коробович Людмила Петрівна. – К., 2011. – 267 с.

Бондар Володимир Іванович, д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України

199

Мороховська У. Л.

Розвиток мотиваційних складових професійного самовизначення майбутніх психологів : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Мороховська Уляна Любомирівна. – К., 2011. – 255 с.

Лозова Ольга Миколаївна, д-р псих. наук, доцент

200

Калашникова С. А.

Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Калашнікова Світлана Андріївна. – К., 2011. – 396 с.

Луговий Володимир Іларіонович, д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України

201

Веліховська А.Б.

Удосконалення системи професійної діяльності методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти засобами мережних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Веліховська Алла Борисівна. – К., 2011. – 259 с.

Забродська Людмила Михайлівна, канд. пед. наук, доцент

202

Ренькас Б. М.

Особливості управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах профільного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Ренькас Броніслава Мирославівна. – К., 2011. – 218 с.

Пуцов Володимир Іванович, канд. пед. наук, доцент

203

Матвєєва Г. Д.

Організаційно-педагогічні засади діяльності спеціалізованої школи художньо-естетичного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Матвєєва Ганна Дмитрівна. – К., 2011. – 286 с.

Вдовиченко Раїса Петрівна, канд. пед. наук

204

Єгорова В.В.

Розвиток  ключових компетентностей науково-педагогічних працівників у системі методичної роботи вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Єгорова Вероніка Вячеславівна. – К., 2011. – 288 с.

Голубєва Марія Олександрівна, канд. пед. наук, доцент

205

Русанов Г. Г.

Формування готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів до роботи в умовах децентралізації управління професійним навчанням : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Русанов Геннадій Геннадійович. – К., 2011. – 271 с.

Сергеєва Лариса Миколаївна, канд. пед. наук, доцент

206

Обривкіна О.М.

Підвищення педагогічної майстерності викладачів економічного профілю в системі методичної роботи університету : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Обривкіна Оксана Миколаївна. – К., 2012. – 224 с.

Старченко Костянтин Михайлович, канд. пед. наук, доцент

207

Калита О. П.

Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами проектних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Калита Олена Петрівна. – К., 2012. – 260 с.

Дивак Валерій Володимирович, канд. пед. наук, доцент

208

Панасюк Н. Л.

Формування економічних знань в майбутніх інженерів-педагогів у професійній підготовці вищих навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Панасюк Наталія Леонідівна. – Луцьк, 2012. – 267 с.

Савенкова Людмила Олексіївна, д-р пед. наук, професор

209

Одайський С. І.

Управління навчально-виробничим процесом професійно-технічного навчального закладу при впровадженні державних стандартів підготовки робітників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Одайський Савелій Іванович. – К., 2012. – 260 с.

Мельник Валентина Костянтинівна, канд. пед. наук, доцент

210

Рожнова Т. Є.

Управління професійно-технічним навчальним закладом на засадах інноваційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Рожнова Татьяна Євгенівна. – К., 2012. – 280 с.

Мельник Валентина Костянтинівна, канд. пед. наук, доцент

211

Касьянова О. М.

Педагогічна експертиза розвитку загальної середньої освіти регіону : теоретичний і технологічний аспекти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Касьянова Олена Миколаївна. – К., 2012. – 460 с.

Єльникова Галина Василівна, д-р пед.. наук., професор

212Ткачук Н. М.Підготовка вчителів природничих дисциплін до формування життєвих  компетенцій учнів профільної школи в системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ткачук Надія Михайлівна. – К. , 2012. – 184 с.Пуцов Володимир Іванович, канд. пед. наук, доцент
213Ковальська О.П.Управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Ковальська Оксана Павлівна. – К., 2012. – 274 с.Гуменюк Віра Василівна, канд. пед. наук, доцент
214Бідюк Н. М.Теорія і практика професійного навчання безробітних у США : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Бідюк Наталія Михайлівна. – К., 2009. – 527 с.Ничкало Нелля Григорівна, д-р. пед. наук, професор, дійсний член АПН України
215Павленко О. О.Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Павленко Олена Олександрівна.  – Луганськ, 2010. – 476 с.Плахотнік О. В., д-р пед. наук, професор
216Борова Т. А.Теоретичні і методичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.06 / Борова Тетяна Анатоліївна. – К., 2012. – 488 с.Єльникова Галина Василівна, д-р пед.. наук, професор
217Степаненко О. І.Формування готовності викладачів вищих навчальних закладів МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Степаненко Олена Іванівна. – К., 2012. – 292 с.Голік Людмила Олексіївна. Канд.. пед.. наук, ст. наук. співробітник
218Кретович С. С.Наукові засади моніторингу розвитку вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Кретович Світлана Сергіївна. – К., 2012. – 355 с.Єльникова Галина Василівна, д-р пед.. наук, професор
219Колосова Л. М.Управління професійним розвитком методистів науково-методичних установ у регіональній безперервній педагогічній освіті : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Колосова Людмила Миколаївна. – К., 2012. – 286 с.Чернишова Євгенія Родіонівна, канд. пед. наук, доцент
220Любченко Н. В.Науково-організаційні засади координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Любченко Надія Василівна. – К., 2012. – 257 с.Чернишова Євгенія Родіонівна, канд. пед. наук, доцент
221Дубовік С. М.Формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів економіки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дубовік Світлана Миколаївна. – К., 2012. – 228 с.Савенкова Людмила Олексіївна, д-р пед. наук, професор
222Наливайко Г.В.Розвиток самоосвітньої компетентності вчителів початкових класів у системі підвищення кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наливайко Галина Володимирівна. – К., 2012. – 235 с.Борова Т. А., д-р пед.. наук, доцент

Список кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою, захищених у II півріччі 2012 р.

  1. Рожнова Тетяна Євгенівна «Управління професійно-технічним навчальним закладом на засадах інноваційних технологій»
  2. Одайський Савелій Іванович «Управління навчально-виробничим процесом професійно-технічного  навчального закладу при впровадженні державних стандартів підготовки робітників»

Список докторських дисертацій за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою, захищених II півріччі у 2012 р.

  1. Касьянова Олена Миколаївна «Педагогічна експертиза розвитку загальної середньої освіти регіону: теоретичний і технологічний аспекти»