Баранова Світлана В’ячеславівна

Баранова Світлана В’ячеславівна

кандидат психологічних наук, доцент
доцент міжнародного товариства АОРС КИП, акредитований супервізор АОРС КИП, Доцент Інституту Розвитку Символдрами і Глибинної Психотерапії (ІРСГП) Міжнародного Товариства Кататимного Проживання Образів (МТКПО Німеччина)

Науково-дослідні роботи:

Відповідальний виконавець теми «Організаційні форми та методичні засоби психотехнологічного супроводу освітніх та суспільних реформ»,  (номер держреєстрації: 0116U0033012016-2918 рр)

2016 р. подяка НАПН України за надання консультативної допомоги освітянам Донбасу з питань функціонування освітньої галузі в умовах проведення антитерористичної операції

Досвід роботи:

з 10.2011 –  по 15.01.2019 р. старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України м. Київ.

з 09.2009 – по 08.2011 р. – доцент кафедри практичної психології Дніпропетровського університету економіки і права (ДУЕП) м. Дніпро.

з 10.2007 р. по 1.09.2009 р. - доцент, з виконуванням обов'язків завідуючого кафедрою управління освітою Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО) м. Луганськ.

з 11.2004 р. по 10.2007 р. - доцент кафедри психології Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (СНУ) м. Луганськ.

з 12.2002 р. по 11.2004 р.- старший викладач кафедри психології СНУ ім. В Даля;

з 09.1999 по 11.2002 р. - асистент кафедри психології СНУ ім. В.Даля;

з 1992 по 04.1999 – викладач історії зош № 68 м. Донецьк.

 

Науковий досвід:

2004 р. кандидат психологічних наук, диплом ДК № 025887. Тема "Соціально-психологічні механізми формування професійної відповідальності колективних суб’єктів управління".

2006 р. доцент кафедри психології, диплом 02ДЦ № 011527.

Керувала написанням курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт; експериментальною діяльністю шкіл у Луганській області.

Загальна кількість публікацій більше 100, h-індекс 5.

Участі у міжнародних конференціях з майстер-класами й публікаціями.

Монографія 2020 р. Баранова С.В. «Зрілість та відповідальність: соціально-психологічний аспект», Київ, 2020.

Психотерапевтичний досвід:

Психологічна практика з 2000 р.

2007 р. – психотерапевт за методом кататимного переживання образів "Символдрама".

2008 р. – психотерапевт – наставник.

2016 р. – доцент Міжнародного Товариства кататимного переживання образів (МТКПО/IGKB, Німеччина).

2017 р. – супервізор.

Досвід індивідуальної та групової роботи психологом для дітей, підлітків і дорослих; проведення тренінгів для будь якої аудиторії

Консультації по запитам:

 1. станів здоров’я, психосоматики: часті захворювання, депресії, безсоння, жіночі захворювання, відновлення ресурсу;
 2. психологічний супровід тяжких станів здоров’я: хімія - терапія, ЕКЗ;
 3. питань дитячо-батьківських відносин;
 4. сімейних стосунків і станів дітей у сімейних стосунках: сімейні кризи, розводи, батьки і діти.
 5. професійної самореалізації: побудова кар’єри, підвищення зарплатні, власний бізнес, труднощі захисту дисертації, стосунки з грошима.

Форми роботи:

 • очна й по скайпу;
 • індивідуальна, сімейна і групова психотерапія:
 • супервизіі для спеціалістів;
 • навчальні програми, семінари і тренінги.

В практиці консультування використовую символдраму, гіпнотерапію коучінг, психоаналітичну психотерапію, казкотерапію, когнітивно-поведінкову психотерапію, імагінативную тілесно-орієнтированную психотерапію, арт-терапію.

Основні публікації за напрямом

 1. Baranova S. National conditions of the process of personal maturity formation in Ukraine // II International scientificconference:«Modernization educational system: global trends and national characteristics»: Conference proceedings, February 22th, 2019. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing». Рр.67-71.
 2. Баранова С.В. Уявлення педагогів про відповідальність як показника особистісної зрілості // Теорія і практика сучасної психології – Запоріжжя: Класичний приватний університет, № 6, 2018. С.71-77. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicusInternational (Республіка Польща).
 3. .Baranova S. Theoretical analysis of responsibility as an integrative quality of personality maturity in conditions of transformation // "Development and modernization pedagogical and psychological sciences: the experience of Poland and the prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol.1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017" Maria Curie-Sklodowska University. – P. 37- 53. Режим доступа: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/6063/1/colmon%20Lublin_ped_psyh_Часть%201_новий.pdf
 4. Баранова С. В. Відповідальність педагога в умовах реалізації освітніх інновацій // Матеріали Всеукраїнської науково-педагогічної конференції «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновації» 1.11.2017 / Нац. акад. пед. наук України, Інститут соц. та політ. психології, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», (0,25 д.а. планова). С. 5-9. http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_psiholog/konferencii/ Збірник_тез_Всеукр_конф_01.11.2017%20(1).PDF
 5. Баранова С.В. Свідома трансформація уяви про негативний досвід як основа турботи особистості про себе (на прикладі вимушених переселенців) // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний університет ім. Г.Сковороди" – Додаток 2до Вип. 35, ТОМ І (13): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". – К.: Гнозис, 2015. – С. 66 – 74.
 6. Баранова С.В. Особливості турботи особистості про себе як показник особистісної зрілості //Теоретичні i прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць СНУ ім. В.Даля № 2 (37), 2015. - С. 74 – 81.
 7. Баранова С.В. Види психологічного прояву реакцій осіб, постраждалих у наслідок травмуючих подій в Україні // Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах: Тези Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29-30 жовтня 2015 року) / за наук. редакцією С.Д.Максименка, З.Г.Кісарчук. – К.: Логос. – С. 5-7.
 8. Баранова С.В. Динаміка процесу особистісного зростання (на прикладі досвіду вимушених переселенців). [Електронний ресурс] / С.В. Баранова // Особистість в умовах кризових викликів сучасності: Матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року) / За ред. академіка НАПН України С.Д. Максименка. – К., 2016. – С. 433 - 441. –Режим доступу:http://lib.iitta.gov.ua/704987/

Участь у конференціях, семінарах

 1. International scientificand practical conference:«Prospects for the development of psychology as a science in EU countries and Ukraine»: Conference proceedings, February 1-2, 2019. Warsaw: Izdevnieciba «Baltija Publishing».
 2. International scientific-practical conference: «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, palynology and sociology» June 16-17, 2017 Shumen, Bulgaria
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах»Київ Інститут психології
 4. Ім. Г.С.Костюка (29-30 жовтня 2015 року)2.IV international scientific and practical seminar « Psychology of Political and Economic Self-Constitution ». May, 20, Kyiv, 2016
 5. MiędzynarodowaKonferencjaNaukowa«Aktualnepytaniaiproblemyrozwojunaukspołecznych» Kielce, RzeczpospolitaPolska28-30 czerwca 2016 r .
 6. Realitaaperspektívyvývojaspoločnosti: sociálne, psychologické apolitické aspekty/Zbornikprispevkovzmedzinárodná vedecko-praktikakonferencia, 28-29-októbra 2016, Slбdkoviиovo, SlovakRepublic

Участь в міжнародних конференціях з публікаціями матеріалів

 1. IV international scientific and practical seminar « Psychology of Political and Economic Self-Constitution ». May, 20, Kyiv, 2016 Baranova S. The attitude to money as an indicator of personal maturity//Proceeding of theIV international scientific and practical seminar Psychology of Political and Economic Self-Constitution Kyiv, 2016. P. 110-115.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Aktualne pytania i problemy rozwoju nauk społecznych» Kielce, Rzeczpospolita Polska 28-30 czerwca 2016 r . Baranova S. Conscious care about yourself as an indicator of personal maturity // International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross University. P.90-94.
 3. Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty/ Zbornik prispevkov z medzinárodná vedecko-praktika konferencia, 28-29-októbra 2016, Sládkovičovo, Slovak Republic Baranova S. Features of personal interaction with other as the development of its own potential // Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty/ Zbornik prispevkov z medzinárodná vedecko-praktika konferencia, 28-29-októbra 2016, Sládkovičovo, Slovak Republic. P.56-59.
 4. International scientific-practical conference: «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, palynology and sociology» June 16-17, 2017 Shumen, Bulgaria  Baranova S. Mutual responsibility in conditions of transformation// International scientific-practical conference: «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, palynology and sociology» June 16-17, 2017 Shumen, Bulgaria
 5. 1st International conference “Science and society”. Accent Graphics Communications & Publishing. August 17, 2017.Hamilton, Canada. Baranova S. Personality’s responsibility in transformation society’s conditions// Proceedings of the 1st International conference “Science and society”. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2017.Pp. 53-60.
 6. II International conference of Mental Health Global Challenges XXI Century DOI: Mental Health Care.  October 25-26, 2018.  Rome . Baranova S. Emotional Characteristic of Personality Maturity of Teachers in Conditions of Social Transformation //Mental Health Global Challenges XXI Century DOI: MHGC Proceedings – 2018-var.2. Rome 2018. Pp. 10-12. https://mhgc21.org/uploads/MHGC-Proceedings-2018.pdf
 7. Baranova S. Stages of self-request as the personal maturity formation process in the conditions of social transformations // International scientific and practical conference: «Prospects for the development of psychology as a science in EU countries and Ukraine»: Conference proceedings, February 1-2, 2019. Warsaw: Izdevnieciba «Baltija Publishing». Рр.104-108. http://cuesc.org.ua/novini/naukovtsi-z-ukrayini-vzyali-uchast-u-mizhnarodnij-konferentsiyi-z-psihologiyi-shho-vidbulasya-v-ekonomichno-gumanitarnomu-universiteti-u-varshavi/
 8. Baranova S. National conditions of the process of personal maturity formation in Ukraine // II International scientific conference: «Modernization educational system: global trends and national characteristics»: Conference proceedings, February 22th, 2019. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing». Рр.67-71.

Участь в міжнародних конференціях з майстер-класами

 1. Міжнародний симпозіум по рабаті з наслідками психічної травми «Кататимно-імагінативна психотерапія в роботі з наслідками психічної травми» 19 — 22 вересня 2015 г., г. Одеса Баранова С.В. Мастер-класс: «Особенности индивидуальной и групповой работы метода симолдрама с вынужденными переселенцами: авторские модификации мотивов «Цветок» и «Строительство дома»».
 2. Міжнародний науково-практичний семінар «Екзистенціальний підхід у коучінгу», 28-29 травня, 2016, Мінськ.Баранова С.В. Мастер-класс: «Личностный рост в условиях трансформации социума».
 3. VIII-ая Міжнародна науково-практична конференція з символдрами, «Методологія: теорія и практика символдрами», 15-17 вересня 2017 г., Киев. Баранова С.В. Мастер-класс: Личностный рост в условиях нестабильности. Преимущества символдраматического подхода.