Компаративістика вищої школи у світовому та вітчизняному освітніх просторах

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 – Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 – Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: вільного вибору
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач: Пуховська Л.П.  д.п.наук, професор, професор кафедри філософії освіти і освіти дорослих   ЦІПО ДЗВО «УМО», e-mail Puhovska@ukr.net
Консультації: здійснюються   за контактною адресою

Мета курсу: формування цілісної порівняльно-педагогічної компетентності науковця-дослідника − кваліфікованого фахівця, який має високий рівень готовності до професійної діяльності у сфері вітчизняної, європейської і світової науки й освіти.

Заплановані результати навчання:

  • здатність здійснювати критичний аналіз концептуальних та методологічних знань у галузі науково-дослідної та професійної діяльності і на межі предметних галузей, інтерпретувати їх, синтезувати нові ідеї;
  • здатність оцінювати можливості застосування та ризики упровадження досягнень прогресивного зарубіжного досвіду у сучасному вітчизняному освітньому просторі;
  • здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, нести відповідальність за навчання інших;
  • здатність операційно обробляти наукові тексти різних жанрів наукового стилю (реферування, анотування, конспектування, редагування, перекладу та ін.).

Форма підсумкового контролю - залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Компаративістика вищої школи у світовому та вітчизняному  освітніх просторах»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Компаративістика вищої школи у світовому та вітчизняному  освітніх просторах»