Методи математичної статистики у науковому педагогічному дослідженні

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 – Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 – Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма:Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: професійна підготовка
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІI, семестр: І, ІІ
Викладач: Панченко Л.Ф., д.пед.наук, професор, професор кафедри філософії та освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «УМО» lubov.felixovna@gmail.com
Консультації: здійснюються за запитом здобувачів F2F або за контактною адресою

Метою дисципліни є формування здатностей проведення науково-прикладних досліджень на відповідному рівні шляхом пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційних та комунікаційних технології (ЗК3); розробляти проєкти, управляти ними, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК5).; здатність до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових педагогічних досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих та післядипломній освіті (СК1); обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти наукових досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих, із використанням новітніх прикладних програм, комп’ютерних систем та мереж, програмних продуктів у процесі створення нових знань (СК2).

Заплановані результати навчання:

  • РН 3. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, критичного мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших.
  • РН 7. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо розвитку концептуальних і методологічних знань в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих.
  • РН 8. Обирати та використовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих, зокрема з використанням сучасних методів та технологій обробки інформації.
  • РН 9. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних наукових досліджень в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих.
  • РН 12. Здатність до моделювання процесу розв’язання наукової проблеми й оформлювати математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні методи для обробки та аналізу отриманих показників зміни стану об’єкту (предмету) дослідження у галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих.

Форма підсумкового контроля - залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методи математичної статистики у науковому  педагогічному дослідженні»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Методи математичної статистики у науковому  педагогічному дослідженні»