Організація електронного документообігу в закладах освіти

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 – Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 – Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: вільного вибору
Обсяг: 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: 3-4
Викладач: Отамась І. Г. канд. іст. наук, доцент кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО ДЗВО «УМО», e-mail: OtamasInna@ukr.net

У наслідок опанування змістом дисципліни «Організація електронного документообігу в закладах освіти» сформується здатність розв’язувати складні завдання і поточні проблеми, що виникають під час професійної діяльності або у процесі підготовки дисертаційного дослідження шляхом ефективного використання систем електронного документообігу, а також, застосування інноваційних технологій, що забезпечить підвищення рівня впровадження системи електронного документообігу на загальнодержавному та місцевому рівнях.

Мета навчальної дисципліни: є набуття теоретичних знань і практичних вмінь з організації електронного документообігу, оволодіння основними методами створення, зберігання та роботи з електронними документами і зі спеціалізованими системами управління документами, принципами побудови та функціонування систем електронного документообігу, механізмом кваліфікованого електронного підпису, формування навичок із створення інформаційної моделі організації як основи для впровадження технології електронного документообігу.

Заплановані результати навчання:

- здатність освоювати знань і методів роботи інноваційного характеру в умовах глобалізаційних процесів;

- оволодіння сучасними технологіями отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та застосування їх задля вирішення поставлених завдань;

- здатність проведення наукових досліджень у професійній діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для прийняття управлінських рішень

Форма підсумкового контроля - залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація електронного документообігу в закладах  освіти»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Організація електронного документообігу в закладах  освіти»