Організаційна та проєктна дослідницько-інноваційна діяльність в освіті

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіті/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: нормативна, загальної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач: Рябова З. В. д.пед.наук, професор, зав.кафедри  менеджменту освіти і права ЦІПО ДЗВО «УМО» Ryabova69@gmail.com

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності проведення науково-прикладних досліджень на відповідному рівні шляхом пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційних та комунікаційних технології (ЗК3); розробляти проєкти, управляти ними, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК5); діяти автономно, соціально відповідально та свідомо на основі етичних міркувань та академічної доброчесності. (ЗК6); здатності до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових педагогічних досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих та післядипломній освіті (СК1); обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти наукових досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих, із використанням новітніх прикладних програм, комп’ютерних систем та мереж, програмних продуктів у процесі створення нових знань (СК2); набуття універсальних навичок дослідника в освітній галузі, зокрема в галузі післядипломної освіти: проєктування та оцінювання освітнього контенту, використання ІТ у науковій діяльності, управління науковими проєктами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (СК4).

Заплановані результати навчання:

  1. Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження в галузі освітніх, педагогічних наук на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що створюють нові знання для розв’язання актуальних проблем теорії та практики (РН 2).
  2. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проєкти в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих, управляти ними та здійснювати пошук партнерів для їх реалізації (РН 4).
  3. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва, представляти широкій науковій спільноті та громадськості в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі ( РН 6). 
  4. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних наукових досліджень в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих (РН 9).
  5. Застосовувати навички лідерства, тайм-менеджменту та проєктної діяльності для підготовки дисертаційного дослідження й створювати обґрунтовані та достовірні нові знання через оригінальні дослідження, якість яких відповідає чинним вимогам, що висуваються до наукового дослідження (РН 11).
  6. . Уміти застосовувати ІТ- технології для наукового пошуку та створення ефективної наукової комунікації (РН 15).

Форма підсумкового контролю – залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Організаційна та проєктна дослідницько-інноваційна діяльність в освіті»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Організаційна та проєктна дослідницько-інноваційна діяльність в освіті»