Теорія управління та професіоналізм керівника закладу освіти

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіті/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: професійна  підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, ІV
Викладач: Г.М.Тимошко, док. пед. наук , професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «УМО»

Мета навчальної дисципліни полягає у розширенні та поглибленні знань з теорії управління закладами освіти в сучасних умовах реформування освіти, враховуючи специфіку закладу та рівень компетентності керівників в управлінській діяльності; передбачає моделювання розвитку професіоналізму сучасного керівника закладу освіти з властивими йому особистісними та професійними якостями.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у здатності до опанування новими знаннями, розуміння предметної області та професійної діяльності, у т.ч. в освіті дорослих, післядипломній освіті й управління освітою;(ЗК2); розробленні проєктів, управління ними, оцінюванні та забезпеченні якість виконуваних робіт (ЗК5); здатності діяти автономно, соціально відповідально та свідомо на основі етичних міркувань та академічної доброчесності (ЗК6); пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових педагогічних досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих (СК1); набутті універсальних навичок дослідника в освітній галузі, зокрема в галузі післядипломної освіти: проєктування та оцінювання освітнього контенту, використання ІТ у науковій діяльності, управління науковими проєктами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (СК4).

Заплановані результати навчання.

1. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проєкти в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих, післядипломної освіти й управління освітою, здійснювати їх менеджмент й пошук партнерів для їх реалізації (РН 4.),

2. Застосовувати науково-педагогічні, управлінські технології, формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність освітнього процесу (РН 5).

3. Застосовувати навички лідерства, тайм-менеджменту у процесі розвитку професіоналізму керівника ЗО використовуючи нові знання через оригінальні управлінські включення (РН 11).

4. Уміти використовувати технології управління змінами та менеджменту знань щодо обґрунтування розвитку освітнього процесу у закладі освіти з метою підвищення якості освітніх послуг (РН 14),

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія управління та професіоналізм керівника закладу освіти»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Теорія управління та професіоналізм керівника закладу освіти»