Викладання і навчання в сучасній вищій освіті

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіті/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Компонент освітньо-наукової програми: нормативна, загальної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, ІV
Викладач: Рябова З. В. .пед.наук, професор, зав.кафедри  менеджменту освіти і права Ryabova69@gmail.com

Мета вивчення: оволодіння загальнонауковою компетентністю, спрямованою на формування системного наукового світогляду (ЗК1) ;  розвинути здатність до опанування новими знаннями, розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК2); діяти автономно, соціально відповідально та свідомо на основі етичних міркувань та академічної доброчесності (ЗК6); здобуття глибинних знань з педагогіки, зокрема розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань в освітній галузі (як вітчизняній, так і закордонній), критичного аналізу основних концепцій, оволодіння сучасною науковою термінологією та набуття здатності до генерування нових наукових ідей (СК3); здатність здійснювати освітню діяльність, зокрема в галузі освіти дорослих та післядипломній освіті (СК7).

Заплановані результати навчання:

  1. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і концепціями в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти доросли ( РН 1);
  2. Уміти здійснювати освітню діяльність, зокрема в галузі освіти дорослих та післядипломній освіті. Застосовувати науково-педагогічні, управлінські технології, формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність освітнього процесу (РН 5).
  3. Обирати та використовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих, зокрема з використанням сучасних методів та технологій обробки інформації ( РН 8).
  4. Діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх впровадження (РН 10).
  5. Уміти адаптувати теоретичні знання до власного наукового дослідження шляхом генезису наукової думки у освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих (РН 13).

Форма підсумкового контролю - екзамен

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Викладання і навчання в сучасній вищій освіті»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Викладання і навчання в сучасній вищій освіті»