Викладання і навчання в сучасній вищій освіті

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 28 – Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 – Публічне управління та адміністрування
Спеціалізація / освітньо-наукова програма:  Публічне управління та адміністрування
Компонент освітньо-наукової програм: нормативна, загальної підготовки
Компонент освітньо-наукової програми: нормативна, загальної підготовки
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, ІV
Викладач: Рябова З. В. .пед.наук, професор, зав.кафедри  менеджменту освіти і права Ryabova69@gmail.com

Мета вивчення: оволодіння здатністю до саморозвитку (креативність, творчість, адаптивність, і комунікабельність), формування системного наукового світогляду, професійної і академічної етики та загального культурного кругозору (ЗК01); кваліфіковано здійснювати освітню діяльність, забезпечувати належний рівень якості наукових/навчально-методичних продуктів, послуг чи процесів та позитивну динаміку навчальних досягнень суб’єктів освітньої діяльності (СК03); застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні методики викладання, технології, в тому числі адміністративно-управлінські, організаційні, інформаційно-комунікаційні технології, в управлінській, адміністративній, науковій та освітній (педагогічній) діяльності, оптимально використовувати методи, та форми навчання у практичній викладацькій діяльності (СК09).

Заплановані результати навчання:

  • РН02. Знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності, демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності.
  • РН03. Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, закони, закономірності та принципи управління для розв’язання проблем публічного управління та адміністрування, полілогічно взаємодіяти із світовою науковою спільнотою та громадськістю з проблематики дослідження.
  • РН04. Уміти організовувати та проводити навчальні заняття, здійснювати освітню діяльність, нести відповідальність за процес та результат навчання інших, застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і професійній діяльності.

Форма підсумкового контролю - екзамен

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Викладання і навчання в сучасній вищій освіті»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Викладання і навчання в сучасній вищій освіті»