Психологія особистісної саморегуляції науковця

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітньо-наукова програма:Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньо-наукової програми: дисциплін вільного вибору аспіранта
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: І, семестр: І, ІІ
Викладач   А. С. Москальова, к. психол. наук, доцент, професор кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО»

Мета та завдання навчальної дисципліни : розвиток здатності саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, оцінювати рівень власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію й професійну мобільність (СК4), дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями (СК3).

Заплановані результати навчання:

  1. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої професійні можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації й професійної мобільності (РН9).
    1. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8).
    2.  Виявляти здатність до гнучкого, оперативного розв’язання професійних проблем в умовах невизначеності та соціальної напруженості (РН10).
    3. Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Зміст та основні засади саморегуляції особистості

Тема 1. Теоретичні основи саморегуляції особистості

Тема 2. Психологічні концепції саморегуляції особистості

Змістовий модуль 2. Особистісна саморегуляція і психологічне здоров’я науковця

Тема 3. Основні ознаки психологічного здоров’я дорослої особистості

Тема 4. Особистісна саморегуляція як чинник забезпечення психічного здоров’я науковця

Тема 5. Особистісна саморегуляція психологічного здоров’я науковця як основа його благополуччя

Змістовий модуль 3. Основні методи, прийоми та техніки розвитку особистісної саморегуляції як інструмент підтримання психологічного здоров’я

Тема 6. Методи та прийоми особистісної саморегуляції

Тема 7. Техніки особистісної саморегуляції емоційних порушень здоров’я

Тема 8. Специфіка використання мотиваційних технік у саморегуляції науковця

 

Форма підсумкового контролю – екзамен

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія особистісної саморегуляції науковця»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Психологія особистісної саморегуляції науковця»