Психологія професіоналізму

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітньо-наукова програма:Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньо-наукової програми: дисципліна вільного вибору аспіранта
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, IV
Викладач   Бондарчук О.І. д.психол.н., професор, зав. кафедри психології управління

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, оцінювати рівень власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію й професійну мобільність (СК4), дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями (СК3), уміння толерувати невизначеність і доводити унікальність власного наукового пошуку в умовах інформаційного /цифрового суспільства (СК5).

Заплановані результати навчання:

  1. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8).
  2. Виявляти здатність до гнучкого, оперативного розв’язання професійних проблем в умовах змін, невизначеності та соціальної напруженості (РН10).
  3. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої професійні можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації й професійної мобільності (РН9).

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Зміст і складові професіоналізму особистості: психологічний аспект

Тема 1. Сучасні наукові підходи до професійного становлення й розвитку особистості фахівця-професіонала

Тема 2. Професіоналізм як результат професійного розвитку: сутність і складові.

Тема 3. Психологічні особливості розвитку професіоналізму фахівців професій типу «людина-людина».

Змістовий модуль 2. Психологічні проблеми розвитку професіоналізму фахівця

Тема 4. Професійні кризи у процесі становлення фахівця

Тема 5. Професійні деструкції у становленні фахівця, їх попередження і подолання

Змістовий модуль 3. Психологічний супровід процесу становлення професіоналізму фахівців

Тема 6. Сутність психологічного супроводу процесу розвитку професіоналізму фахівців

Тема 7. Оптимізація розвитку професіоналізму фахівців професій типу «людина-людина» у процесі психологічного супроводу

Форма підсумкового контролю – залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія професіоналізму»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Психологія професіоналізму»