Психологія управління освітніми та науковими організаціями

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація / освітня програма:Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
Компонент освітньої програми: нормативна, вільного вибору аспіранта
Обсяг : 90 год./ 3 кред. ЄKTC
Рік навчання: ІІ, семестр: ІІІ, ІV
Викладач   Л.М.Карамушка, д. психол. наук, професор, професор кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО»

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності генерувати нові ідеї (креативність), розробляти та реалізувати інноваційні проекти, включаючи власні дослідження (ЗК3), працювати в команді, за потреби відігравати провідну роль в організації командної роботи (ЗК5), дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями (СК3).

Заплановані результати навчання:

  1. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6);
  2. Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-дослідницькі проекти у різних сферах суспільного життя, включаючи власні дослідження (РН3);
  3. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8);
  4. Виявляти здатність до гнучкого, оперативного розв’язання професійних проблем в умовах невизначеності та соціальної напруженості, зокрема (РН10).

Зміст дисципліни:

Змістовий модуль 1. Сутність  освітніх та наукових організацій  та  роль управління в організації їх діяльності

Тема 1. Поняття про організації, їх структуру, соціально-економічні та психологічні функції

Тема 2.Психологічні особливості діяльності освітніх та наукових організацій

Тема 3. Сутність управління освітніми та науковими організаціями

Змістовий модуль 2. Психологічні особливості управління освітніми та науковими організаціями на мікрорівні (на рівні менеджерів та персоналу)

Тема 4. Психологічні  особливості  управлінської  діяльності менеджерів та формування команд в освітніх та наукових організаціях

Тема 5. Психологія ділового спілкування менеджерів та персоналу в освітніх на наукових організаціях

Тема 6. Професійний стрес та професійне вигорання менеджерів та персоналу в освітніх на наукових організаціях

Змістовий модуль 3. Психологічні особливості управління освітніми та науковими організаціями на мезорівня (на рівні організації)

Тема 7. Психологія управління змінами та організаційного розвитку в освітніх та наукових організаціях

Тема 8. Роль організаційної культури в управління освітніми та науковими організаціями Форма підсумкового контролю – задік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління освітніми та науковими організаціями»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Психологія управління освітніми та науковими організаціями»