Правила прийому іноземних громадян

 

Правила прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до ДЗВО «УМО» на 2022 рік

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
У ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.       

Для вступу іноземцем подається до Приймальної комісії особисто Заява у паперовій формі.

До заяви додається:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 8 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані або апостильовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Протягом першого семестру навчання здійснюється процедура визнання (нострифікація) іноземних документів про освіту в Міністерстві освіти і науки України.

Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до Університету за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

Іноземці зараховуються на навчання за результатами співбесіди, відповідно до Правил прийому ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в 2021 році.

Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів визначаються Приймальною комісією Університету.

Іноземці, щодо яких Приймальною комісією встановлено необхідність мовної підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку в Центрі міжнародного співробітництва та освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного ступеня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується висновком Приймальної комісії.

Для вступу на освітній ступінь «Бакалавр» іноземні громадяни проходять вступне випробування з математики та мови навчання (українська) після прибуття в Україну.

Для вступу на освітній ступінь «Магістр» іноземні громадяни проходять вступне фахове випробування зі спеціальності та мови навчання (українська) після прибуття в Україну.

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з закладів вищої освіти, здійснюється під час літніх або зимових канікул.

Прийом іноземних громадян відбувається, як правило, до 15 листопада, окрім прийому на навчання на Підготовче відділення іноземних громадян.

 

Спеціальність/факультет

Термін навчання

ПСИХОЛОГІЯ

Бакалавр - іноземні студенти (заочна форма)

4 роки

Магістр - іноземні студенти (заочна форма)

1 рік 6 місяців

МЕНЕДЖМЕНТ

Бакалавр – іноземні студенти (денна форма)

4 роки

Бакалавр - іноземні студенти (заочна форма)

4 роки

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (спеціалізація)

Магістр - іноземні студенти (заочна форма)

1 рік 6 місяців

Управління навчальним закладом (спеціалізація)

Магістр - іноземні студенти (заочна форма)

1 рік 6 місяців

ЕКОНОМІКА

Управління персоналом та економіка праці) (спеціалізація)

Бакалавр - іноземні студенти (денна форма)

4 роки

Бакалавр - іноземні студенти (заочна форма)

4 роки

Управління персоналом та економіка праці) (спеціалізація)

Магістр - іноземні студенти (заочна форма)

1 рік 6 місяців

НАУКИ ПРО ОСВІТУ

Магістр - іноземні студенти (заочна форма)

1 рік 6 місяців

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАШОГО УНІВЕРСИТЕТУ!

 

Контактна інформація:

Україна, 04053, Київ
вул. Січових стрільців (Артема), 52-А,
корпус 3, поверх 4, кімната 4.6.2.
тел/факс +380-44-481-38-28
Skype: Сontrend_skype
E-mail: S_hritsay@uem.edu.ua