Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою" випуск 1 (2008)

УДК 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України № 2-05/2 від «27» травня 2009 р.

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук

рішенням президії Вищої атестаційної комісії України

від 27.05.2009 р. № 21-05/2

 

ЗМІСТ

Грицуняк О.Л. Інформаційне забезпечення адаптивного управління міською освітньою системою

Гуралюк А.Г. Управління закладом післядипломної педагогічної освіти засобами сучасних комп’ютерних технологій

Даниленко Л.І. Проблеми організації інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти України

Єльникова Г.В., Рябова З.В. Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі

Зайченко О.І. Планомірна робота з керівними кадрами – Підвищення їх професіоналізму

Коробович Л.П. Технологія використання моделі моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватних ВНЗ

Кущенко І.Ю. Мотивація науково-дослідницької діяльності учнів - запорука успішності в навчальній і позанавчальній роботі

Марчак О.О. Розвиток громадсько спрямованого управління загальноосвітніми навчальними закладами в системі освіти

Медведь В.В. Підвищення рівня управлінської культури керівників ПТНЗ на засадах цільового управління

Мельник В.К. Підвищення фахової компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти

Меркулова С.І. Педагогічна спрямованість старшокласників на подальший вибір професії

Нікішина Т.В. Управління творчим самовираженням вчителів української словесності у системі післядипломної педагогічної освіти

Оксьон В.І. Розвиток авторської школи художньо-естетичного спрямування в умовах адаптивного управління на прикладі “школи Володимира Лубенка”)

Олійник В.В. Методика оцінювання діяльності основного персоналу ПТНЗ за міжатестаційний період

Покроєва Л.Д., Рябова З.В. Організація моніторингу ефективності та якості післядипломної педагогічної освіти

Полякова Г.А. Адаптивне управління навчальним процесом як основа саморозвитку і самоорганізації педагога та учня

Свірень М.М. Кадровий потенціал української науки: втрати і шляхи подолання спаду

Сухович Г.А. Кваліметричні моделі професійної діяльності практичного психолога та соціального педагога

Фесік Л.І. Застосування адаптивного управління у вищих навчальних закладах першого рівня акредитації

Чернуха-Гадзецька К.М. Впровадження адаптивного управління в інспекційну діяльність спеціаліста відділу освіти рай (міськ.) держадміністрації

Чміль А.І. Принципи формування системи управління якістю вищої освіти в умовах реформування