Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою" випуск 3 (2010)

УДК 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України № 2-05/2 від «27» травня 2009 р.

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук

рішенням президії Вищої атестаційної комісії України

від 27.05.2009 р. № 21-05/2

 

ЗМІСТ:

Базелюк В.Г. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗНЗ

Бережна Л. ПРОЕКТНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВНИЙ СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Боднар О. С. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ: СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Борова Т. КОУЧИНГ ЯК МЕХАНІЗМ СПЯМОВАНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ

Буркова Л.В. ПОКАЗНИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  РІВНЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

Волянюк Н.Ю., Ложкін Г.В., Бараннік В.А. ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСІЇ БАТЬКІВ, ЯКИМ ХАРАКТЕРНЕ ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ

Гораш К.В. СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Гуралюк А.Г. КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Дмитренко Г.А. ШКОЛА СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ «2+2=5» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УСПІШНИХ МЕНЕДЖЕРІВ

Драч І.І., Чернишова Є.Р. ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ

Єльникова Г.В., Марчак О.О. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗБУДОВИ ГРОМАДСЬКО АКТИВНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ

Жорняк Т. Філатова Т. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ НА ОСНОВІ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Касьянова О. ЕКСПЕРТИЗА РЕГІОНАЛЬНОЇ  СИСТЕМИ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Колпаков В.М., ПРОБЛЕМА ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ В ПЕДАГОГІЦІ РОЗВИТКУ

Королюк С.В. ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Кравченко Г. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Лапшина І.С. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УПРАВЛІННІ РАЙОННОЮ ОСВІТНЬОЮ СИСТЕМОЮ

Лузан Л. РОБОТА ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Лунячек В.Е., Смирнова М.Є. ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ЗАСАДАХ АНДРАГОГІКИ

Межерицька О. ВПРОВАДЖЕННЯ ІМІДЖОЛОГІЇ ЯК КОМПОНЕНТА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Мельник В.К. ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Мудра С.В. Напрямки підвищення якості вищої освіти в сучасних умовах

Мудра С.В. Стратегія управління якістю освіти в контексті формування громадянського суспільства

Одайський С.І. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА

Оліфіра Л. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Петренко Л.М. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

Подзігун А.М. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЇВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Полякова Г. НАПРЯМИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ Й САМООСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Почуєва О. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Рожнова Т.Є. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Рябова З.В. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сєргєєва Л.М. СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ ЗМІСТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Сергієнко Н. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Сибірцев В. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧАСНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Чміль А.І. ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ