Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою" випуск 5 (2011)

УДК 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України № 2-05/2 від «27» травня 2009 р.

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук

рішенням президії Вищої атестаційної комісії України

від 27.05.2009 р. № 21-05/2

 

ЗМІСТ:

Бєкірова Л. СПРЯМОВАНІСТЬ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Білик Н.І. САМОПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РЕГІОНУ

Буркова Л.В.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Борова Т. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ЗАСАДАХ ОСВІТНЬОГО КОУЧИНГУ

Вайнтрауб М. ТЕОРІЯ ВИНАХІДНИЦТВА У НАВЧАЛЬНО ВИРОБНИЧОМУ ТА ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПТНЗ

Власюк О.Я. АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Глигало Ю.В. СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Голубєва М.О., Жарук І.В. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ ВНЗ США (НА ПРИКЛАДІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ КОНФЛІКТОЛОГІВ)

Гольфельд Я.А. УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Гуралюк А.Г. ІНФОРМАЦІЙНА, КОМУНІКАЦІЙНА ТА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Єльникова Г.В. ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Дегтярьова Г.А. ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕВНОЇ ОСВІТИ

Драч І.І., Сперкач М.О. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІКІВ-ГЕОФІЗИКІВ З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ

Калита О.П. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Касьянова О. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ

Колпаков В.М. ПРОБЛЕМИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДИНИ

Кондрашина Г.В. ЗНАЧЕННЯ АВТОРИТЕТУ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Коробович Л.П. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Короткова Л.І. РИНОК ПРАЦІ І ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ

Лапшина І.С. АВТОМАТИЗАЦІЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК НЕОБХІДНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наливайко Г.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Приходькіна Н.О. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КОНТРОЛЮ НА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Рябова З.В. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Сергієнко Н.Ф. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Смаровоз Л., Харченко Л.Э Харченко Н. ОСВІТНІЙ МОНІТОРИНГ ЯК МЕХАНІЗМ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Хлєбнікова Т. КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Чернишова Є.Р.  ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИНОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДПГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Федорова Н.Ф. ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ

Фесик Л.І. АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Філь С.С. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

Юрченко С.С. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ В ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ ЯК ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ