Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою" випуск 7 (2011)

УДК 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України № 2-05/2 від «27» травня 2009 р.

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук

рішенням президії Вищої атестаційної комісії України

від 27.05.2009 р. № 21-05/2

Затверджено вченою радою

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

(протокол № 10 від 20 грудня 2011 р.)

 

ЗМІСТ:

Андрушків Б., Владимир О., Погайдак О. Шляхи вирішення проблем розвитку освіти і науки в умовах державного становлення або маргіналі-зація гуманітарної сфери в умовах економічних трансформацій

Бурлаєнко Т.І. Зміст і структура економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти як необхідна вимога часу

Гриневич Л.М. Освітні індикатори для міжнародного оцінювання (на при-кладі доповіді «Погляд на освіту 2011: індикатори ОЕСР»)

Dr. John Johnson. The role of online learning in the system of higher education: case study of the United States

Дмитренко Г.А., Ріктор Т.Л. Розповсюдження ідеології людиноцентризму в структурах державного управління засобами післядипломної освіти

Драч І.І. Компетентнісний підхід як ключовий методологічний інструмент модернізації підготовки майбутніх викладачів вищої школи

Кучерява Ю.В. Роль післядипломної педагогічної освіти у розвитку іннова-ційного потенціалу педагога

Любченко Н. В. Реальний стан сучасної практики координації науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти

Медведь В.В. Основи формування конкурентоспроможності фахівця: чинники, складові, критерії

Морозова М.Е. Організаційні засади управління становлення професійною кар’єрою як процес розвитку

Правдивець Н.О. Психологічні фактори становлення професійної ідентич-ності у жінок-військовослужбовців

Ріктор Т.Л. Сім’я та дошкільна освіта як первинний базис формування управлінської еліти країни

Тимошко Г.М. Сутність поняття «управління» та «менеджмент» в педа-гогічній теорії і практиці

Чернишова Є.Р.Окремі аспекти реалізації кадрової політики у контексті стратегії розвитку навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти