Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою" випуск 8 (2012)

УДК 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України № 2-05/2 від «27» травня 2009 р.

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук

рішенням президії Вищої атестаційної комісії України

від 27.05.2009 р. № 21-05/2

Затверджено вченою радою

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

(протокол № 7 від 19 вересня 2012 р.)

 

ЗМІСТ:

Д. Айстраханов ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЯК СКЛАДНА СИСТЕМА

В. Дмитрієв ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

О. Дубініна ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ФОРМУВАННЮ У МАЙБУТНІХ АВТОСЛЮСАРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Г. Єльникова ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

А. Зуева ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ ТЕХНИКОВ-МЕХАНИКОВ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ С ПОМОЩЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

Л.  Калініна, Б. Моцик ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФЕНОМЕН ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА І НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕННЯ

Г. Кільова МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФесійною АДАПТАЦІЄЮ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Л. Корницька ЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ

Т. Корольова ФАХОВА КУЛЬТУРА МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Л. Криницька ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В АДАПТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Л. Коробович КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИВАТНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Л. Колосова УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ МЕТОДИЧНОГО СЕРВІСУ

П. Кухарчук УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Л. Ланова ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИКІВ АВТОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА

А. Лукьяненко РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Л. Ляхоцька М. Ляхоцька ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ

Л. Майборода ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАВЧАЛЬНИХ КРОСВОРДІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

М. Мілохіна ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ПЕРСПЕКТИВА ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ КОМПЮТЕРНОГО НАБОРУ

І. Матросова ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОІ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ  ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Н. Островерхова ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ  УПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Н. Розіна ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПТНЗ

З. Рябова МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

А. Спіцина УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ІНТЕРАКТИВНИМИ МЕТОДАМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАВДАНЬ