Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою" випуск 9 (2012)

УДК 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України № 2-05/2 від «27» травня 2009 р.

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук

рішенням президії Вищої атестаційної комісії України

від 27.05.2009 р. № 21-05/2

Затверджено вченою радою

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

(протокол № 9 від 21 листопада 2012 р.)

ЗМІСТ:

Д. Айстраханов ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

В. Азаров   РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

І. Андрощук  МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

В. Базелюк ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗНЗ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

М. Войцехівський ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВКУ МЕТОДИСТІВ ІНСТИТУТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

О. Врублевська ПРОЕКТУЄМО РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: КОМПЕТЕНЦІЇ ПРОТИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

І. Гайдамака ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ, ЯК ОСНОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я СІМ'Ї

М. Гладченко ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄС

О. Гуменний  Повышенне уровня информационной культуры руководителей профессионально-технических учебных заведений как педагогическая проблема

І. Драч ФЕНОМЕН УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ

В. Дмитриев  РАСШИРЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСА ВУЗА

О. Дубініна МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ АВТОСЛЮСАРІВ В ЦЕНТРАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Е. Зеликовская, С.Бреян ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ

Л. Калініна ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНОГО ЧИТАННЯ

Л. Калініна, І. Рябуха СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ РОЗВИТКУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

L. Kalinina   METHODOLOGICAL BASES OF INFORMATIVE MANAGEMENT IN FIELD OF EDUCATION AT TERMS OF FORMING OF INFORMATIVE SOCIETY IN UKRAINE

С. Карп ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ЛІЦЕЇСТІВ ДО СВІДОМОГО ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ

О. Климова МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ «BUSINESS ENGLISH PORTFOLIO» НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

І. Климчук ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 Г. Кільова  ФОРМИ І ВИДИ АДАПТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Л. Лузан     УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

І. Матросова ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

Т. Мішеніна ШЛЯХИ ГУМАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОСНОВ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

М. Морозова РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

С. Мудра МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ

С. Мусійчук СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ САМОЕФЕКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

О. Новак ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ШКІЛ

Л. Оліфіра ПРОФЕСІЙНА УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКІВ ВНЗ І – ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ

О. Онаць    ЗМІСТОВА КОМПОНЕНТА СИСТЕМИ НАВЧАННЯШКІЛЬНИХ МЕНЕДЖЕРІВ

Н. Островерхова ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ (аналітичний аспект)

С. Паламар ЦІННІСНІ ПОТЕНЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО ЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

В. Піддячий ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПОЧУТТІВ ПРЕКРАСНОГО, ПІДНЕСЕНОГО ТА КОМІЧНОГО

М. Піддячий КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ

В. Приходько СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

З. Рябова   ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ІНСТИТУТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

В. Саюк  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ОСНОВИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

І. Сіданіч СУТНІСТЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Л. Смолінчук ПРОБЛЕМА МЕТАКОМПЕТЕНЦІЙ В СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Я. Стемковська МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

С. Страшко, І.Шеремет ПРО РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ПОПЕРЕДЖЕННІ ПОРУШЕНЬ ЗОРУ В УЧНІВ

О. Тур ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ З ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Л. Фесік УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ І РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ НА АДАПТИВНИХ ЗАСАДАХ

Г.Чередніченко О. Зеліковська Ю. Бондаренко   ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Г.Чередніченко Л.Шапран Л. Куниця ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАСОБАМИМУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ