Науково-методичний журнал "Горизонти освіти" 2012 №3

Науково-методичний журнал "Горизонти освіти" 2012 №3

Содержание

Современные образовательные реформы -интеграция отечественного и зарубежного опыта

Белорыбкина Е.А. К вопросу о технологии подготовки и проведения урока в логике нового Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования .  7

Калічак Л.Ю. Особистісно орієнтовані технології навчання як інноваційний підхід до ор-
ганізації освіти ..........................

Цыркунов В.М., Богуцкий М.И. Оптимизация образовательного процесса на клинической
кафедре медицинского университета ..........................................................................................................................    15

 

Современные технологии в образовании и науке

Гордова Е.В. Коррекционно-развивающие возможности совместной музыкально-игровой
деятельности ..............................................................................................    20

Лещенко Ю.П. Психолого-педагогические условия формирования обобщенных умений
учебной деятельности старшеклассников.................................................................    28

Лучинкіна АЛ. Змістовний аналіз міфологічного етапу інтернет-соціалізації............................................    32

Трофимова Т.Н. Проблема сохранения русского языка как языка межнационального общения
этносов Крыма .....................................................................................    36

Филипчук О.В. Система РИТМ как здоровьесберегающая технология.......................................................   40

 

Образование в условиях гуманизации и гуманитаризации общества

Кадишева Л.Б. Групування показників почуття власної гідності методом факторного аналізу                47
Меджитова З.С. Залежність ціннісно-смислової сфери старшокласників від рівня професійної

соціалізації .................................................................. 52

Мілютіна К.Л. Порушення у розвитку адаптивності як психологічний чинник довготривалого

безробіття ........................................................................................................... 56

Приступа E.H. Профессиональная социализация будущих специалистов социальной сферы                  61

Тушинцева Л.П. Изучение причин школьной стигматизации подростков..................................................       66

Шуляченко A.A. Воспитание ответственности у младших школьников в учебно-воспита-
тельном процессе ................................................................................................................................ 69

Ресурсные концепции академической успешности и профессиональной продуктивности

Бенедик И.В. Представления о жизненных перспективах у студенческой молодежи.............................    74

Булгакова И.В. Активизация процесса обучения с помощью электронного учебного курса

для интерактивного комплекса ..........................................................................    80

Воронюк І.В. Психологічні підходи до розширення і вдосконалення системи методів впливу

та посилення креативності взаємодії вчителя з учнями.............................................................................................. 84

Карчевская Е.С. Диагностика распределения социальных ролей в студенческом коллективе                91

Психологические и социально-исторические аспекты образования

Зливков ВЛ., Лукомська СО. Психологічні особливості формування іміджевої іден-
тичності у користувачів інтернет-форумів.........................................................................................................     96

Курганська Л.О. До питання практичного застосування положень концепції ідентичності
Е. Еріксона в педагогічній психогігієні ................................................................     102

Маякова И.В. Формирование этнотолерантности у студентов вузов гуманитарного
профиля .....................................................................................     107

Мітіна СВ. Дісфункційність дитячо-батьківських стосунків як чинник соціальної
дезадаптації неповнолітніх .........................................................     111

Морозова Т.В. Професійна спрямованість викладання української мови......................     116

Підборський Ю.Г. Формування готовності до управління у підготовці керівників су-
часної школи в умовах університетських комплексів.......................................     119

Полубоярина 1.1. Структура індивідуального стилю музичної діяльності обдарованих
студентів .......................................................................     127

Поніманська Т.І. Концептуальні засади підготовки педагога до гуманістичного вихо-
вання дітей старшого дошкільного віку.......................................     132

Савченко А.И. Музыкальное искусство как особая форма исторической памяти.....     137

Ткаченко Л.В. Формування готовності студентів на ідеях толерантності в умовах уні-
верситетських комплексів ...................................     142

Червинская О.Ю. Ретроспективный взгляд на нормативно-методическую базу до-
школьного воспитания (1920—1940 гг.) ..................................     147

Чернишова Є.Р. Освітні кластери як шлях підвищення конкурентоздатності навчальних
закладів системи післядипломної педагогічної освіти......................     153

Попова O.A. Критерії та рівні розвитку граматично правильного українського мовлення
російськомовних студентів-філологів ..................................     159