ЗВІТ РЕКТОРА КИРИЧЕНКА М.О. НА ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ НАПН УКРАЇНИ

ЗВІТ РЕКТОРА КИРИЧЕНКА М.О. НА ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ НАПН УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року на засіданні Президії НАПН України було заслухано доповідь доктора філософії, ректора Миколи Кириченка «Про освітню, науково-організаційну та фінансово-господарську діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку».

З метою підготовки до розгляду на засіданні даного питання, відповідно до розпорядження Президії НАПН України № 111-р від 27.10.2022 року було створено комісію у складі: В’ячеславаЗасенка, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора (голова комісії); Віктора Коцура, дійсного члена НАПН України, доктора історичних наук, професора; Світлани Калашнікової, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора.

Ректор Микола Кириченко у доповіді приділив увагу основним напрямам діяльності Університету менеджменту освіти, відзначивши, що «…професіоналізм колективу дозволив належним чином зреагувати на непередбачені виклики та обставини сьогодення. Своєчасно приймалися вірні рішення, вчасні та конкретні дії щодо повноцінної діяльності закладу освіти, формування його іміджевої політики у вітчизняному та міжнародному освітньому просторі».

У доповіді було окреслено основні показники за напрямами діяльності Університету: освітня, науково-дослідна, організаційна, міжнародна, фінансова, господарська з урахуванням його основної структуру – Центрального інституту післядипломної освіти, Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, відділу аспірантури та докторантури, науково-технічної бібліотеки.

У доповіді було виокремлено такі основні показники Університету як: структура закладу освіти, потенціал кадрового складу, місце у вітчизняних та міжнародних рейтингах, контингент здобувачів вищої освіти, підготовка здобувачів вищої освіти (за рівнями ‑ бакалавр; магістр; доктор філософії та докторів наук), характеристика освітньо-професійних (наукових) програм, підготовка іноземних громадян, програма «подвійного дипломування», результати вступної кампанії-2022, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів, робота зі студентами, підвищення кваліфікації осіб із вищою освітою, забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, наукові дослідження, результати науково-дослідної роботи, наукова продукція, науково-практичні заходи, у т. ч. міжнародні; науково-експертна діяльність вчених; наукові періодичні видання, діяльність спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 та одноразові спеціалізовані ради, іміджева складова, міжнародна діяльність, міжнародне стажування працівників, академічна мобільність здобувачів вищої освіти, проєктна діяльність, цифровізація, матеріально-технічна база, фінанси.

Серед пріоритетних завдань Університету у доповіді було виокремлено: реалізацію Стратегії розвитку Університету до 2024 року з урахуванням відбудови України після війни; реалізацію Концепції цифровізації; формування інноваційного середовища підготовки фахівців; професійний та особистісний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників; активне використання можливостей відкритої освіти; удосконалення організації освітнього процесу підготовки та підвищення кваліфікації фахівців; інтеграція у міжнародний освітній та європейський дослідницький простір; участь науково-педагогічних працівників у проєктній та грантовій діяльності; відкриття нових освітніх програм підготовки фахівців; збільшення кількісного показника вступників; організація вивчення окремих дисциплін для здобувачів вищої освіти англійською мовою; підвищеня англомовного рівня працівників та здобувачів освіти; залучення студентів до участі у вітчизняних і міжнародних конкурсах студентських робіт, олімпіадах, у проєктах Еразмус+; трансформація Приймальної комісії та профорієнтаційної роботи; посилення прикладних наукових досліджень; підвищені публікаційної активності здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, збільшення публікацій в наукових журналах, що індексуються в базах даних Web of Science та Scopus; зміцненя матеріально-технічної бази та збільшення надходжень за рахунок різних джерел фінансування.

Позитивну діяльність та високу громадську активність колективу Університету з окремих напрямів роботи відзначили Галина Киричук, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор біологічних наук, професор; Катерина Мирошниченко, президент громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти», експерт європейського освітнього проєкту «EU4Skills» ‑ кращі навички для України»; Ігор Найда, лідер Всеукраїнської інноваційної освітньої платформи «Сходив майбутнє», кандидат медичних наук.

Ректор Микола Кириченко від імені професорсько-викладацького складу  висловив слова вдячності Президенту Василю Кременю, віце-президентам Володимиру Луговому, Олегу Топузову та членам Президії академії, академіку-секретарю Відділення вищої освіти Петру Сауху, академікам-секретарям інших відділень, членам комісії з підготовки до розгляду даного питання, нашим колегам і партнерам за підтримку та допомогу, за висловлені побажання та пропозиції щодо поліпшення роботи Університету.