ПІДГОТОВКА МОЛОДИХ УЧЕНИХ У ДЗВО «УМО»

ПІДГОТОВКА МОЛОДИХ УЧЕНИХ У ДЗВО «УМО»

22.04.2021 р. у спеціалізованій вченій раді Д26.45.03 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (голова ради доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України В.В. Олійник) при дотриманні всіх протиепідемічних заходів відбувся прилюдний захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою» 01 «Освіта/Педагогіка» Стойчик Тетяни Іванівни (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної і вищої освіти Л.М. Сергеєва) з теми: «Система управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у професійних навчальних закладах».

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Н.Г. Ничкало, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами імені І.А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» О.Г. Романовський, доктор педагогічних наук, доцент, директор Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка М.В. Братко.

Кандидат педагогічних наук Тетяна Іванівна Стойчик працює на посаді заступника директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею Дніпропетровської області. Вітаємо дисертанта і наукового консультанта із успішним захистом! Піклуємось про підготовку молодих учених.