У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

28 вересня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулось перше засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти є дорадчо-консультаційним органом, який утворений наказом директорки БІНПО і відповідно до Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти розробляє стратегію Інституту у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Мета діяльності Ради з якості освіти: організація внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до Стратегії БІНПО на 2020-2025 рр.

У роботі першого засідання Ради з якості освіти взяв участь Саух Петро Юрійович, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар відділення вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, професор. Петро Юрійович перед засіданням Ради з якості освіти ознайомився з освітньою діяльністю БІНПО, зокрема з роботою Консалтингового центру, діяльністю кафедр і структурних підрозділів, науковими та освітніми здобутками науково-педагогічних працівників.

До персонального складу Ради з якості увійшли 11 науково-педагогічних працівники БІНПО, 4 ключових стейкголдери, представники студентського самоврядування.

Серед стейкголдерів, які взяли участь у роботі: Лідія Горошкова, доктор економічних наук, професорка кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Вікторія Баркар, заступник директора з навчально-виробничої роботи Білицького професійного ліцею, виконуюча обов’язки директора Білицького професійного ліцею; Яна Ошийко,керівник Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Звитяга» Білоцерківської міської ради Київської області; Олена Алейнікова, доктор наук з державного управління, професорка кафедри публічного управління та проєктного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Засідання Ради з якості освіти розпочалося з виступу директорки БІНПО Вікторії Сидоренко, яка висвітлила основні завдання та функції Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, окреслила перспективи її діяльності на поточний рік, ознайомила з планом роботи.

З вітальним словом виступив Петро Саух та висловив підтримку у поступах розвитку БІНПО загалом та діяльності Ради з якості освіти зокрема.

На першому засіданні було обговорено та затверджено план роботи Ради з якості на 2021/2022 навчальний рік.

Голова Ради Володимир Кулішов та заступник голови Алла Лукіянчук презентували результати моніторингу  щодо  забезпечення  якості  освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО серед науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації та ключових стейкголдерів. Висвітлені дані викликали дискусію щодо потенційних можливостей моніторингу та його значення у підвищенні якості освіти в БІНПО.

Оксана Рудич, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, ознайомила присутніх з результатами аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент. У своєму виступі Оксана Олександрівна зазначила затребуваність освітніх менеджерів на ринку праці та проаналізувала перспективи їхньої професійної діяльності як у регіоні, так і в Україні в цілому.

Завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Ігор Грозний представив результати громадського обговорення освітньо-професійних програм «Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент» для підготовки  здобувачів  освіти  за  другим  (магістерським) рівнем вищої  освіти за спеціальністю 073 Менеджмент. У своєму виступі Ігор Сергійович звернув увагу на унікальність програми, перелік обов’язкових та вибіркових компонентів ОПП, урахування пропозицій та зауважень ключових стейкголдерів.

Радою з якості освіти було рекомендовано до затвердження на Вченій раді БІНПО 19 робочих навчальних програм та силабусів навчальних дисциплін спеціальності 073 Менеджмент.

Перше засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО засвідчило актуальність та затребуваність заходів, що сьогодні сприяють підвищенню якості організації освітнього процесу.