відкрита лекція Євгена КАРТАШОВа з дисципліни «Публічна служба» для здобувачів вищої освіти на тему: «Реформи децентралізації в Україні»

відкрита лекція Євгена КАРТАШОВа з дисципліни «Публічна служба» для здобувачів вищої освіти на тему: «Реформи децентралізації в Україні»

2 жовтня 2019 року завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, доктор наук з державного управління Євген КАРТАШОВ провів відкриту лекцію з дисципліни «Публічна служба» для здобувачів вищої освіти на тему: «Реформи децентралізації в Україні». Лекція є частиною циклу фахових дисциплін професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування», які навчаються за освітнім рівнем «магістр».

На лекції було розглянуто актуальні питання децентралізації влади, зокрема: теоретичні та правові основи децентралізації, проблеми дерегуляції дозволів і послуг; передачу більшості повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад; принцип субсидіарності; відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцем і державою.

Значну увагу було приділено основним питанням Концепції реформи місцевого самоврядування, яку розроблено відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування.

Слухачам були запропоновані дискусійні питання, на які вони дали вичерпні відповіді.

На лекції були присутні: директор ННІМП, професор, д. держ. упр. Олена АЛЕЙНІКОВА та науково-педагогічні працівники кафедри.

Лекцію супроводжував картографічний, статистичний, графічний та фотографічний презентаційний матеріали, що дозволило лекторові застосувати різні лекційні прийоми, включаючи розповідь, пояснення, коментування, таким чином підтримуючи стійку увагу слухачів.

Перед лекцією були презентовані монографії та навчальні посібники лектора:

Державне управління стійкістю регіональних еколого–економічних систем: теорія, методологія, практика: Монографія/ Є. Г. Карташов – Київ: ТОВ «ДКС Центр», 2015. – 378 с.

Децентралізаційна реформа в Україні у контексті європейської інтеграції: монографія / Є. Г. Карташов – Київ : Освіта України, 2018. – 250 с.

Проектний підхід в публічному управлінні : навчальний посібник / Є. Г. Карташов. – Київ : Освіта України, 2018. – 302 с.

Державне та регіональне управління : [підручник] / Є. Г. Карташов, В. В. Євдокимов, І. О. Драган, О. І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є. Г. Карташова, – Київ : Освіта України, 2019. – 248 с.

На кафедрі викладачі жваво обговорили проведену лекцію, позитивно оцінивши її змістовність, інформативність, зв'язок з практикою і логічність. Колеги також зазначили вільне володіння матеріалом, емоційність, вміння встановлювати і підтримувати контакт з аудиторією, високу культуру мови і вміння доступно викладати складний матеріал, продемонстровані Є. Г. Карташовим.

Доброзичливий характер обговорення лекції засвідчив здоровий психологічний клімат на кафедрі, рівень кваліфікації та зацікавленість у вдосконаленні освітнього процесу викладачів.

Зазначимо, що окрім планових відкритих занять на кафедрі публічного управління та проектного менеджменту ННІМП існує традиція проведення відкритих лекцій та практичних занять. Адже основна мета відкритої лекції – обмін досвідом та пошук можливостей вдосконалення освітнього процесу для підвищення якості викладацької роботи, а також показ результатів діяльності викладача.