Засідання  Президії  Національної академії педагогічних наук України на Сумщині

Засідання Президії Національної академії педагогічних наук України на Сумщині

8  вересня  цього  року  у  м. Глухові  Сумської  області  відбулося  спільне  засідання  Президії  Національної  академії  педагогічних наук України  і  Вченої  ради  Глухівського  національного  педагогічного  університету  імені  Олександра  Довженка, де  було  розглянуте  актуальне  питання  сучасної  реформи  освіти  «Нова  українська  школа  і  підготовка  вчителя».

З доповідями по  даному питанню  виступили академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України Олександр Ляшенко, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало та ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  Олесандр  Курок.

В обговоренні доповідей взяли участь учені НАПН України  та  науково-педагогічні і керівні  працівники  Глухівського НПУ імені Олександра Довженка,  представники  владних  структур,  керівники  державних, регіональних  і  освітніх  органів  управління  Сумської  області,  міст   Глухів,  Кролевець,  Шостка  та  Глухівського і Кролевецького районів  Сумщини,  директори  шкіл,  ректори  університетів  регіону.

Від  ДВНЗ  «Університет  менеджменту  освіти»  у  цьому  високому  освітянському  зібранні  приймав  участь  та  виступив   перший  проректор – проректор з  науково-педагогічної та навчальної  роботи  Університету,  член-кореспондент  Академії  наук  вищої  школи  України   Микола  Кириченко

«Підготовка  нового  вчителя, -  наголосив  в ході обговорення Микола  Олексійович, - головний  виклик  часу і життя не лише для освіти,  для  її  модернізації,  а  й  для  всієї  нашої  держави  та  її  майбутнього.  Аналіз педагогічної практики засвідчує, що і університетська, і післядипломна освіта мають свої можливості і свої пріоритети у досягненні мети підготовки вчителя до ефективної професійної діяльності в умовах освітніх змін і, співпрацюючи на засадах забезпечення цілісності й наступності цієї підготовки, можуть і обов’язково спільно досягнуть вагомих результатів у розбудові  Нової  української  школи.  Але в першу чергу дана важлива освітня проблема стосується удосконалення змісту й форм післядипломної педагогічної освіти (зокрема, підвищення кваліфікації,  профільної спеціалізованої підготовки, перепідготовки та стажування)  працюючих  вчителів,  керівників навчальних закладів і резерву на заміщення керівних посад в освіті,  а також переорієнтації цих форм і методів на формування готовності означених категорій педагогічних працівників до ефективної професійної діяльності в умовах децентралізації  та  реформування  освіти.

Потрібно сказати, що післядипломна педагогічна  освіта України переживає сьогодні не  простий період свого розвитку. Але, саме вона може гідно зустріти виклики інформаційного суспільства й відреагувати на трансформацію освітнього запиту щодо підготовки педагогів та керівників освітньої галузі з формування в них системи управлінських знань, умінь і навичок на розвиток готовності самостійно здобувати і оновлювати їх упродовж життя, ефективно застосовувати  в  умовах  динамічних  змін за  різних,  навіть  несприятливих,  умов».


Президія НАПН України і Вчена рада Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, обговоривши аспекти й шляхи реформування, прийняли спільне  рішення,  яким постановили вважати здійснення якісної підготовки педагогічних кадрів до ефективної реалізації ідей нової української школи головним пріоритетом діяльності вищих педагогічних навчальних закладів, а науковий супровід цієї підготовки – одним із пріоритетних напрямів діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти та   досліджень  наукових  установ  НАПН України. 

Перебуваючи  в  м. Глухові, учені НАПН України  прочитали  лекції  для  студентів, аспірантів і докторантів місцевого Університету. У лекціях йшлося про необхідність підвищення якості української освіти з урахуванням світових тенденцій розвитку освітніх систем, що передбачено в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та системне реформування загальної середньої освіти й підготовки вчителя до відповідних змін. Кожен з доповідачей акцентував увагу слухачів на нових ідеях та особливостях змін у своїй  науковій  галузі  та  відповідному  напрямі  підготовки  фахівців. 

Знаковою подією стало підписання Угоди про співпрацю між Національною академією педагогічних наук України і Глухівським національним педагогічним університетом  імені  Олександра  Довженка.