Дидактичні системи у вищій освіті

Дидактичні системи у вищій освіті

Автор: Сіданіч І. Л.

Рік: 2012

С 34

Дидактичні системи у  вищій  освіті :  навч.  прогр.  для   освітньо-квалі- фікац. рівня «Магістр» / І. Л. Сіданіч ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж.  освіти», Ін-т менедж. та психології. — К., 2012. — 32 с.

Навчальну програму розроблено для спеціальності «Педагогіка вищої школи» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Містить загальні положення, мету, завдання, навчально-тематичний план вивчення дисципліни, теми семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів і виконання рефератів, тематику рефератів, питання для самоконтролю й іспиту, критерії оцінювання знань, а також список основної та додаткової літератури.