Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях  психології

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Автор: БЕВЗ Г.М.

Рік: 2011

Б 36

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях  психології : навч.-метод. комплекс для освітньо-кваліфікац. рівня «Бакалавр» /  Г.М.Бевз ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. ― К., 2011. — 28 с.

Навчально-методичний комплекс «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» входить у перелік нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і розрахований на 90 год підготовки, що відповідає нормам часового стандарту.

Навчально-методичний комплекс складається із пояснювальної записки, навчально-тематичного плану, програмного матеріалу до вивчення навчальної дисципліни, плану лекцій, практичних і семінарських занять, рекомендацій щодо самостійної роботи студентів, тематики рефератів і контрольних робіт, питань до самоконтролю і вимоги до заліку, списку рекомендованої літератури.