Electronic Journal “The Theory and Methods of Educational Management”, Edition 3 (14) (2014)

Universal Decimal Classification (U.D.C.) 37.013(05)

ISSN 2310-2411


Professional registration in the Higher Attestation Commission of Ukraine (HAC): the Resolution of HAC of Ukraine № 1081 of september 29, 2014.

Included in the List of Journals in Education Science by the Resolution of the Presidium of HAC of Ukraine september 29, 2014 of № 1081

Approved by the Academic Council

of the State Higher Educational Establishment

"University of Educational Management"

(Record №  of 19 november, 2014)

CONTENTS:

О. Бондарчук, Н. Пінчук ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

А. Веліховська    СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРВІС: ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

В. Дивак     НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

І. Драч       ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Є. Зінов’єва         ВЧИТЕЛЬ ЯК ГОЛОВНИЙ СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ

Н. Зуєнко   НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

М. Кожокар        ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ТОВАРИСТВ БУКОВИНИ (ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст.)

Ф. Левченко        СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ НАСКРІЗНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Н. Мартинова      У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУНАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОЛЕКТИВУОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

А. Монашненко   ФОРМУВАННЯ ЛІНГВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

С. Мусійчук        АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Н. Приходькіна   ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ В МЕЖАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Н. Онищенко       ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

В. Рябов     СУТНІСНІ ОЗНАКИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

З. Рябова   ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

А. Семченко        УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

С. Стадник ПЕДАГОГІЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ І ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МИСТЕЦТВА ПИСАНКОВОГО РОЗПИСУ

К. Ткаченко        АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

А. Харківська      ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ

В. Яковець ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ І СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ