Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою" випуск 10 (2013)

УДК 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України № 2-05/2 від «27» травня 2009 р.

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук

рішенням президії Вищої атестаційної комісії України

від 27.05.2009 р. № 21-05/2

Затверджено вченою радою

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

(протокол №2  від 20 лютого 2013 р.)

ЗМІСТ:

Д. Айстраханов   ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ

І.Андрощук НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

С. Вітер КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Гладченко АНАЛІЗ АДАПТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

А. Демченко СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ПІДРОЗДІЛАХ І  ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Н. Демченко НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

О. Добротвор РЕФЛЕКСІЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗУМІННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

І. Драч АНАЛІЗ БАЗОВИХ КАТЕГОРІЙ КОМПЕТЕНТРІСНОГО ПІДХОДУ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ

А. Загородня СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

О. Зеліковська, І. Розгон ФОРМУВАННЯ УМІНЬ РЕФЕРУВАННЯ ТЕКСТІВ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Л. Калініна SCHOOL EDUCATION REFORM PERSPECTIVE IN CZECH REPUBLIC

Л. Калініна,І. Рябуха ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

С. Коновальчук  ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛІСТИКИ

А. Крамаренко ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ДО РОЗВИТКУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПОТРЕБО-МОТИВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

П. Кулішенко ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

П. Курмаєв ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Н. Левченко ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАСКРІЗНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ КОМПЛЕКСІ

В. Малихіна ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Я. Малихіна ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Т. Махиня ОСОБЛИВОСТІ САМООСВІТИ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

І. Мисник МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «СТЕХІОМЕТРИЧНІ РОЗРАХУНКИ» З КУРСУ ХІМІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ТА ВИЩОЇШКОЛИ

О. Монке ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У СТАНОВЛЕННІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Л. Мороз РОЛЬ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Б. Моцик ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЗМІСТОВОГО КОМПОНЕНТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ ЛІЦЕЇ

С. Мусійчук КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ САМОЕФЕКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

О. Нехомяж ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ  ЗАСОБАМИ ПІДРУЧНИКА

Н. Оніщенко ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ РЕГІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

Н.Островерхова  ПРІОРИТЕТНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ  МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ  ЗМІСТУ ОСВІТИ СУБ´ЄКТАМИ  НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Т. Отрошко ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЗА УМОВ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

Л. Петриченко ТEOPEТИКO-МEТOДOЛOГIЧНI ПIДXOДИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ УПPAВЛIННЯ ЯКICТЮ OCВIТИ У ВИЩOМУ ПEДAГOГIЧНOМУ НAВЧAЛЬНOМУ ЗAКЛAДI

Н. Півень РОЛЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ОДНА З ВАЖЛИВИХ УМОВ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИШАХ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Л. Притуляк ЕТАП ШИРОКОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ ДОШКІЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ (80-ТІ – 90-ТІ РР. ХХ СТ.)

В. Приходько МОНІТОРИНГ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ В КОНТЕКСТІ ПРОДУКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Г. Романова ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ДИДАКТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

С. Рябокінь ДУХОВНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА

М. Самохін РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ – ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ

І. Сіданіч ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ РАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (1917 – 1930)

С. Скиданчук МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЗМIСТОВОГО МОДУЛЯ СПЕЦIАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МАЙБУТНIХ IНЖЕНЕРIВ-СУДНОМЕХАНІКIВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ОПЕРАТОРА СУДНОВИХ АВТОМАТИЧНИХ КОТЕЛЬНИХ ФОРСУНОК

С. Страшко, В. Гаврилюк ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТАЕКВОН-ДО НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ФОРМУВАННЯ В НИХ МОТИВАЦІЇ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Г. Тимошко СУЧАСНІ НАУКОВІ ПОГЛЯДИ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ КЕРІВНИКА ЗНЗ В МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ АСПЕКТІ

Ю. Тумак ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЯК ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПОЖЕЖНО-ГІМНАСТИЧНОГО ТОВАРИСТВА «СІЧ»НА БУКОВИНІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

А. Тупчій МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРОЦЕС НАВЧАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

В. Ульянова КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

І. Упатова  ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТИМОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ (1970 – 1980-х рр.)

Л. Фесік МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ I РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

А. Харківська МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ

О. Хрульов РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

О. Цибанюк ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ РОБОТИ ІЗШКОЛЯРАМИ БУКОВИНСЬКОГО РЕГІОНУ АВСТРО-УГОРСЬКОГО ТА МІЖВОЄНОГО ПЕРІОДІВ

М. Чернишова МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТРУКТУРНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Т. Шанскова СИСТЕМА ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 20-ТІ – 30-ТІ РОКИ XX СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

Г. Швецова ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ПРИ РОЗРОБЦІ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА

В. Яценко  ПEPIOДИЗAЦIЯ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ (ПОЧАТОК ХХ ст. – 1941 р.)